กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลเด็กติดโควิดเทียบ 2 ระลอก

กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลเด็กติดโควิดเทียบ 2 ระลอก

กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลเด็กติดโควิดเทียบ 2 ระลอก กลุ่มเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี ระลอกม.ค.65เสียชีวิต 27 รายมากกว่า ระลอกเม.ย.64 ขณะที่ภาพรวมเด็ก0-14 ปี  ระลอกม.ค.65 เสียชีวิตน้อยกว่าเม.ย.64

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด19  ประเด็น “สถานการณ์โควิด19” นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด19 ระลอกมกราคม 2565 ประเทศไทย  อัตราป่วยต่อแสนประชากรคือติดเชื้อป่วยมากที่สุด อายุ  30-39 ปี 48.28 ต่อแสนประชากร รองลงมาเป็น 20-29 ปี และ 10-19 ปีซึ่งจะลดลงหลังปิดเทอม  ส่วนอัตราตายต่อแสนประชากร  70 ปีขึ้นไปมากที่สุด 6.38 ต่อแสนประชากร  รองลงมา 60-69 ปี  และ50-59 ปี 
        สถานการณ์การติดเชื้อในเด็ก 0-14 ปี เมื่อเทียบ 2 ระลอก ระหว่างเม.ย.2564 กับม.ค.2565  พบว่า  
0-4 ปี
 เม.ย.2564 ป่วยยืนยัน 76,714 ราย อาการรุนแรง 1,438 ราย เสียชีวิต 23 ราย  

ม.ค.2565 ป่วยยืนยัน  60,682 ราย อาการรุนแรง 515 ราย เสียชีวิต  27 ราย  
5-9 ปี
เม.ย.2564 ป่วยยืนยัน 87,064 ราย อาการรุนแรง 173 ราย เสียชีวิต 9ราย

  ม.ค.2565ป่วยยืนยัน57,703 ราย  อาการรุนแรง  101 ราย เสียชีวิต   2 ราย
10-14 ปี

เม.ย.2564 ป่วยยืนยัน 90,031 ราย อาการรุนแรง 179 ราย เสียชีวิต 13 ราย

ม.ค.2565  ป่วยยืนยัน 56,833 ราย อาการรุนแรง 125 ราย เสียชีวิต 3 ราย
รวม 0-14 ปี 

เม.ย.2564 ป่วยยืนยัน 253,809 ราย อาการรุนแรง 1,790 ราย เสียชีวิต  45 ราย

ม.ค.2565  ป่วยืนยัน 175,218 ราย อาการรุนแรง 741 ราย เสียชีวิต 32 ราย 

    “กลุ่มเด็ก 0-4 ปี เสียชีวิตระลอกนี้ 27 รายมากกว่าระลอกเม.ย.64 ซึ่งเสียชีวิต 23 ราย  เนื่องจากโอมิครอนแพร่เชื้อเร็ว และเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว จึงไม่ค่อยสังเกตุอาการเด็ก เมื่อเด็กป่วยพ่อแม่จึงรู้ช้า อีกทั้งเป็นวัยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน”นพ.จักรรัฐกล่าว
      นพ.จักรรัฐ กล่าวอีกว่า สถานการณ์โควิด19 กลุ่มอายุ 0-18 ปีเทียบระลอกเม.ย.2564 และม.ค.2565  พบว่า 
0-น้อยกว่า 6 เดือน
 เม.ย.64 ป่วยยืนยัน 5,768 ราย อาการรุนแรง33 ราย คิดเป็น 0.6% เสียชีวิต 12 ราย  คิดเป็น 0.21%
ม.ค65 ป่วยยืนยัน 5,564 ราย อาการรุนแรง 45ราย คิดเป็น0.8 % เสียชีวิต 9ราย  คิดเป็น0.16 %

6เดือน-น้อยกว่า 2 ปี
เม.ย.64 ป่วยยืนยัน 22,332ราย อาการรุนแรง54 ราย คิดเป็น0.2 % เสียชีวิต 8ราย  คิดเป็น 0.04%

ม.ค65ป่วยยืนยัน 18,303ราย อาการรุนแรง67 ราย คิดเป็น0.4 % เสียชีวิต8 ราย  คิดเป็น  0.04%

 2-น้อยกว่า 5 ปี 
เม.ย.64ป่วยยืนยัน 48,594ราย อาการรุนแรง 67ราย คิดเป็น 0.1% เสียชีวิต3 ราย  คิดเป็น0.01 %
ม.ค65ป่วยยืนยัน 35,557ราย อาการรุนแรง 59ราย คิดเป็น 0.2% เสียชีวิต6 ราย  คิดเป็น0.02 %
5-น้อยกว่า  12 ปี
เม.ย.64ป่วยยืนยัน 123,554ราย อาการรุนแรง 136ราย คิดเป็น 0.1% เสียชีวิต10 ราย  คิดเป็น 0.01%
ม.ค65ป่วยยืนยัน87,005 ราย อาการรุนแรง 86ราย คิดเป็น0.1 % เสียชีวิต 3ราย  คิดเป็น0.01%
12-18 ปี
เม.ย.64ป่วยยืนยัน136,710 ราย อาการรุนแรง 174ราย คิดเป็น 0.1% เสียชีวิต31 ราย  คิดเป็น 0.02%
ม.ค65ป่วยยืนยัน84,410 ราย อาการรุนแรง81 ราย คิดเป็น0.1 % เสียชีวิต14 ราย  คิดเป็น 0.02%
รวม อายุ 0-18 ปี 
เม.ย.64ป่วยยืนยัน 336,710ราย อาการรุนแรง 464ราย คิดเป็น0.1 % เสียชีวิต 64ราย  คิดเป็น 0.02%
ม.ค65ป่วยยืนยัน 230,839ราย อาการรุนแรง 338ราย คิดเป็น0.1 % เสียชีวิต 40ราย  คิดเป็น 0.02%