“KKU Production House” หนุนยุคดิจิทัลสำหรับอาจารย์ นศ.มข.ฟรี

“KKU Production House” หนุนยุคดิจิทัลสำหรับอาจารย์ นศ.มข.ฟรี

ม.ขอนแก่น เปิด “KKU Production House” หนุนยุคดิจิทัล  บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ สำหรับอาจารย์ นศ. มข. ฟรี อธิการบดีมข. ย้ำ Production house กลไกขับเคลื่อนให้เกิด Education Transformation

ม.ขอนแก่น จัดพิธีเปิด KKU Production House โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้บริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมของส่วนงาน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า Production house จะเป็นหนึ่งในกลไกของการขับเคลื่อนให้เกิด Education Transformation คือจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ที่จบมัธยม 6 เท่านั้นที่เป็นผู้เรียน

“KKU Production House” หนุนยุคดิจิทัลสำหรับอาจารย์ นศ.มข.ฟรี

หากแต่ขยายขอบเขตช่วงอายุอย่างไม่จำกัด Production house ที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้นนี้หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถมาใช้เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านสื่อใหม่ ๆ ได้

เป้าหมายสูงสุดของ Production house ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการมีสื่อการเรียนรู้ที่คุณภาพเท่านั้นแต่เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามความสนใจ และอนุญาตให้ผู้สอนจัดการสอนได้ตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ผ่านสื่อและเทคโนโลยีใหม่ “KKU Production House” จึงเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

 

  • KKU Production House ผลิตสื่อ 3รูปแบบ

ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  กล่าวถึงการบริการ KKU Production House ว่า รูปแบบการศึกษาในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิมที่มีการจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นหลักได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบผสมการเรียนออนไซต์ร่วมกับการเรียนออนไลน์

มีการนำระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งมีแพลตฟอร์มให้บริการให้แก่สถานศึกษา ทั้งในรูปแบบฟรีและจัดเก็บค่าบริการ และแพลตฟอร์มที่สถานศึกษาได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถานศึกษา

“KKU Production House” หนุนยุคดิจิทัลสำหรับอาจารย์ นศ.มข.ฟรี

มข.ได้มีการกำหนดการจัดตั้ง KKU Production House ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 โดยมีศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนฝ่ายดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ดูแลในการจัดทำสถานที่ KKU Production House ที่เป็นสถานที่ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 3 รูปแบบ คือ Self-Service Studio, Mini Studio และ Main Studio พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ (Online learning production house)

 

  • ให้บริการคณาจารย์-นักศึกษาใช้ฟรี 

ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก คืออาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ต้องการทำ Content หรือเนื้อหา ให้เข้ากับ Learning Style ของผู้เรียน ซึ่งไม่ใช่แค่การผลิตสื่อวิดีโอเท่านั้น KKU Production House ให้บริการทั้งสื่อ Interactive Content ไม่ว่าจะเป็น E-book หรือ Interactive Book รวมไปถึง Interactive Video ในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาทุกวันนี้จะต้องเจอกับสื่อใหม่ คือสื่อดิจิทัล ดังนั้นทักษะทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็น Soft Skills ที่นักศึกษาต้องสามารถทำได้ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนจึงต้องมีการเปลี่ยน Skill Sets เช่นกัน หากนักศึกษาไม่ได้ถูกฝึกหรือไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ เมื่อเข้าสู่การทำงานจริงนักศึกษาอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด

“KKU Production House” หนุนยุคดิจิทัลสำหรับอาจารย์ นศ.มข.ฟรี

ดังนั้นจะทำอย่างไรให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่สามารถพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา นั่นคือ เราต้องสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ เพราะฉะนั้น KKU Production House จะเป็นอีกหนึ่ง Ecology ที่ให้นักศึกษาสามารถใช้งานเพื่อสร้างประสบการณ์ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องในการทำคอนเทนต์ต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ ก่อน และหลังการผลิต Content กล่าวคือ สำหรับอาจารย์และ     บุคลากร จะเน้นการผลิตสื่อที่หลากหลาย และสำหรับนักศึกษาเน้นการสร้างประสบการณ์การทำงาน ให้นักศึกษาพร้อมที่จะทำงานทันทีหลังจากจบการศึกษา

สำหรับขั้นตอนการจองห้อง สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ https://ltic.kku.ac.th/booking/login  1.เข้าสู่ระบบด้วย KKU LOGIN 2. อ่านหลักเกณฑ์การใช้ห้อง 3. เลือกห้อง วัน-เวลา ที่ต้องการ 4. เมื่อจองเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการจอง (รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ) 5. เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วจะได้รับอีเมลยืนยันการจองภายใน 1-2 วัน