อย. เตรียมพร้อมป้องกัน สกัดลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดผ่านด่านอาหารและยา

อย. เตรียมพร้อมป้องกัน สกัดลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดผ่านด่านอาหารและยา

อย. เตรียมพร้อมในการป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดผ่านด่านอาหารและยา  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจหาวัตถุเสพติดที่ปนมากับสินค้า  พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มความแม่นยำใน การตรวจสอบ

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การลักลอบการนำเข้าวัตถุเสพติด ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องมีรูปแบบและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทางไปรษณีย์จากต่างประเทศทั้งชนิด และปริมาณที่ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น  มีการนำเข้าวัตถุเสพติดพกติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวิธีที่แปลกใหม่ เป็นต้น 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองด่านอาหารและยา จึงได้เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการควบคุมและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เสริมทักษะในการสังเกตเพื่อตรวจสอบวัตถุเสพติดที่ลักลอบปะปนมากับสินค้านำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย โดยการใช้เทคนิคการตรวจยืนยันเอกลักษณ์ของสาร อาศัยหลักการทางแสง (Raman Spectroscopy) มาช่วยในการตรวจสอบวัตถุเสพติดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ยาเสพติดผิดกฎหมายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามเพื่อขจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคม ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  จึงขอเตือนผู้ที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายยาเสพติด ต้องได้รับโทษหนัก จำคุกตลอดชีวิต และนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อไป

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์