เช็ค 7 ขั้นตอน "ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย"

เช็ค 7 ขั้นตอน "ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย"

โฆษก อว. แนะ 7 ขั้นตอน "ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย" เผยคณะผู้บริหาร ทคบร. 25 สถาบันเร่งอัพเดทรายวิชาของแต่ละสถาบันที่จะเปิดรับนักศึกษาต่างสถาบันให้ลงทะเบียนเรียนได้

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 

วันนี้ ( 19 ม.ค.2565) รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชี้แจงถึงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันหลังจาก อว. ประกาศให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันใน 25 มหาวิทยาลัยได้ ว่า อว. ได้จัดทำคำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

 

 

 • เปิด 7 ขั้นตอน เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

โดยจะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

1.ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจที่แต่ละสถาบันเปิดให้นักศึกษาต่างสถาบันเรียนได้ ที่เว็บไซต์  https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php  หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่

2.ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

เช็ค 7 ขั้นตอน "ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย"

3. ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนจากสถาบันที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน

4. ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดและวิธีการของสถาบันการศึกษานั้นๆ

เช็ค 7 ขั้นตอน "ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย"

5. เข้าเรียนตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชานั้นๆ

6. ขอรับหลักฐานผลการเรียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนของสถาบันการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

7. ส่งหลักฐานการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันและใบรายงานผลการเรียนต่อสถาบันต้นสังกัดที่ตนศึกษา

 

 • แนะติดตามอัพเดทรายวิชา 25 สถาบัน

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จะเร่งดำเนินการทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ อัพเดทรายวิชาของแต่ละสถาบันที่จะเปิดรับนักศึกษาต่างสถาบันให้ลงทะเบียนเรียนได้ รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของแต่ละสถาบัน ขั้นตอนการเรียน และค่าธรรมเนียมไว้ในเว็บไซต์ของ ทคบร. รวมถึงพัฒนาระบบการรับใบรายงานผลการเรียนร่วมกันภายในสถาบันสมาชิกต่อไป

เช็ค 7 ขั้นตอน "ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย"

เช็ค 7 ขั้นตอน "ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย"

สำหรับสถาบันการศึกษา 25 แห่งที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย

 • ม.เกษตรศาสตร์
 • ม.ขอนแก่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ม.เชียงใหม่
 • ม.ทักษิณ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ม.ธรรมศาสตร์
 • ม.นเรศวร
 • ม.บูรพา
 • ม.พะเยา
 • ม.มหิดล
 • ม.มหาสารคาม
 • ม.แม่โจ้
 • ม.แม่ฟ้าหลวง
 • ม.รามคำแหง
 • ม.วลัยลักษณ์
 • ม.ศิลปากร
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ม.สงขลานครินทร์
 • ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ม.อุบลราชธานี