วธ.เผยผลโพลสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ อยากร่วมกิจกรรมกับครอบครัวมากที่สุด

วธ.เผยผลโพลสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ อยากร่วมกิจกรรมกับครอบครัวมากที่สุด

วธ.เผยผลโพลกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ส่วนใหญ่อยากร่วมกิจกรรมกับครอบครัว-พ่อแม่มากที่สุด ตั้งใจอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  

 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น (โพล) เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  7,096 คน  ซึ่งผลสำรวจมีข้อสรุปดังนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ร้อยละ 62.68 เคยเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่วนในปีนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.13 ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัด รองลงมา ร้อยละ 17.74 ที่บ้าน ร้อยละ 2.84  ศาสนสถาน อาทิ อาสนวิหาร คริสตจักร โบสถ์  และร้อยละ 0.29 ที่ทำงาน

เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565 ที่ประชาชนส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.วัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในจังหวัดของตนเอง 2. เรียนรู้ธรรมะออนไลน์ www.สวดมนต์ข้ามปี2565.com 3.ตักบาตรรับปีใหม่ในจังหวัดของตนเอง 4.สวดมนต์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมการศาสนา จากวัดพระเชตุพน-วิมลมังคลาราม  และ 5.สวดมนต์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 

  • คนไทยอยากสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ร่วมกับครอบครัวมากสุด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อสอบถามถึงการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565 อยากชวนใครเข้าร่วมด้วยมากที่สุด ผลสำรวจพบว่า อันดับ1 ครอบครัว อันดับ 2 พ่อแม่  อันดับ 3 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน อันดับ 4 คนเดียวและอันดับ 5 คนรัก

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี มีความสำคัญ 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช อันดับ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อันดับ 3 เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว อันดับ 4 ได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญภาวนา ร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้อง และอันดับ 5 ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ  

 

  • ของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้ใน 5 อันดับแรก

ส่วนของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ขอให้ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง 2.ขอให้โควิด-19 หายไปจากโลกนี้ 3.ขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญและสิ่งดีๆ ในชีวิต 4.ขอให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น และ 5.ขอให้ประเทศชาติมีความรัก ความสามัคคีกัน

 นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงวิธีการเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ อันดับ 1 รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อันดับ 2 พ่อ แม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติพี่น้อง พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อันดับ 3 นำศิลปินดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง มาร่วมรณรงค์/เชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันดับ 4 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและอันดับ 5 อื่น ๆ เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งความสุขปีใหม่ปี2565 ให้แก่กัน โดยผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่ลิงก์ : https://ecard.m-culture.go.th