เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 48 ไฟเขียวขยายเวลาดื่มเหล้าในร้านอาหารไม่เกิน 5 ทุ่ม ถึง 15 ม.ค.65

เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 48 ไฟเขียวขยายเวลาดื่มเหล้าในร้านอาหารไม่เกิน 5 ทุ่ม ถึง 15 ม.ค.65

เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 48 ไฟเขียวสถานประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA ขยายเวลาดื่มเหล้าในร้านอาหารไม่เกิน 5 ทุ่ม ถึง 15 ม.ค.65

วันที่ 29 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และ (ฉบับที่ 39)ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 และ (ฉบับที่ 49 ) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้มีการผ่อนคลายให้บางสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการตามข้อกำหนดดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

และต่อมาได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2564 โดยให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้ามข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆ รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนด(ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้แก่การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ และมาตรการควบคุมแบบนูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

และให้มีการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณี เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณีพิจารณากำหนดให้บางสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมสามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้นเพื่อการฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคเป็นการเฉพาะ

กรุงเทพมหานครจึงได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในประกาศสามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้นเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคเป็นการเฉพาะ เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัดไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(6) และมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และ (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2.การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราซกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มีเนื้อหาระบุถึงที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 มีมติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้ 

1.ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564

2.สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธ.ค.2564 

3.สำหรับกิจกรรมการเล่น หรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 48 ไฟเขียวขยายเวลาดื่มเหล้าในร้านอาหารไม่เกิน 5 ทุ่ม ถึง 15 ม.ค.65 เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 48 ไฟเขียวขยายเวลาดื่มเหล้าในร้านอาหารไม่เกิน 5 ทุ่ม ถึง 15 ม.ค.65