เช็คประกาศ กทม. 2 ฉบับ เคาะแผนป้องกันสาธารณภัย เทศกาลปีใหม่ 65

เช็คประกาศ กทม. 2 ฉบับ เคาะแผนป้องกันสาธารณภัย เทศกาลปีใหม่ 65

"อัศวิน" ลงนามประกาศ กทม. 2 ฉบับ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน-บรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สั่งห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาด ฝ่าฝืนเจอปรับหนัก-จำคุก

วันที่ 15 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯซึ่งบางแห่งอาจมีสภาพความสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย กทม.จึงจึงทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยกำหนดมาตรการ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขั้นปฏิบัติการระหว่างเทศกาลปีใหม่ และขั้นปฏิบัติการหลังเทศกาลปีใหม่ 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้มีประกาศ กทม. เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการและสถานบันเทิง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ดังนี้

1.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2.เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย อาทิ ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ขัดเจนไม่มีสิ่งของกีดขวาง เส้นทางหนีไฟมีแบบแปลนแสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทางหนีไฟจัดให้มีช่องทางที่เปิดออกสู่ประตูภายนอกได้อย่างทันที รวมทั้งทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

3.การเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่างๆ ควรเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการที่ไม่แออัด มีทางเข้าและออกได้อย่างสะดวก สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน และวัสดุภายในต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ติดไฟง่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมหรือมีการเก็บวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนเที่ยวอย่างมีสติหากพบเห็นสถานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ และหากเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสายด่วนโทร.199 ในทันที 

เช็คประกาศ กทม. 2 ฉบับ เคาะแผนป้องกันสาธารณภัย เทศกาลปีใหม่ 65

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ยังมีประกาศ กทม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2565 โดยขอความร่วมมือประชาชน เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 

1.ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิทซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 

2.การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรต้องมีภาชนะที่ปลอดภัยและแข็งแรง และขอให้ดูแลธูปเทียนให้ไฟดับสนิทแล้วก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน

3.หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหารต้องไม่ลืมปีดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย 

4.ควรเก็บไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คให้ห่างจากมือเด็กและไม่ควรสูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งกันบุหรี่ในขณะที่ไฟยังดับไม่สนิท และควรเก็บวัสดุติดไฟง่ายให้อยู่ในที่ปลอดภัย 

5.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และควรศึกษาถึงวิธีการใช้งานและถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 

6.เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. 199 หากไฟลุกลามควรหลบออกจากสถานที่เกิดเหตุก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

"พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ"ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ

เช็คประกาศ กทม. 2 ฉบับ เคาะแผนป้องกันสาธารณภัย เทศกาลปีใหม่ 65