Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ

Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ

"อนุทิน" เปิดงาน Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น

วันนี้  (11 ธันวาคม 2564)  ที่ถนนสวรรค์ชายโขง  หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Kick off กัญชาริมฝั่งโขง เส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพรกัญชา โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ดร.ภก.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์  สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

นายอนุทิน กล่าวว่า การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ เป็น 1 ใน 9 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ที่มุ่งเน้นพัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย ให้เป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกิดการพัฒนาเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งจังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งจังหวัดต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 8 ที่มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการเข้าถึงและการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร 

 

  • เปิดเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์ นครพนม

“การเปิดเส้นทางธุรกิจการท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์และเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ของจังหวัดนครพนมวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในมิติเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ทำให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว มีการปลูกกัญชา กัญชงถูกกฎหมาย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา และยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการยืนยันว่า กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนไทยได้จริง” นายอนุทิน กล่าว 

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ขบวนรถนำชมเส้นทางการท่องเที่ยวกัญชานครพนม, การอบรมหลักสูตร “กัญชาไทย (Thai Stick) ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สาธิตการปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น, นิทรรศการให้ความรู้การปลูก แปรรูป และเก็บเกี่ยว, คลินิกแพทย์แผนไทยฯ คลินิกกัญชา นวดสปา, การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

 

  • ศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ สร้างรายได้แก่ชุมชน

หลังจากนั้น ได้เปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ ณ ตลาดพูนสุข อำเภอศรีสงคราม ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านปาอูน 333 ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อจัดส่งวัตถุดิบกัญชาให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

ให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ มีการปลูก 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.โรงเรือนระบบ Evap จำนวน 500 ต้น 2.โรงเรือนระบบกรีนเฮ้าส์ จำนวน 2 โรงเรือน รวม 500 ต้น และ 3.ระบบปลูกกลางแจ้ง จำนวน 500 ต้น รวมทั้งโครงการ 1,500 ต้นป