กทม. เปิด 4 ช่องทาง กลุ่มเสี่ยงรับ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีถึง 31 ธ.ค.64

กทม. เปิด 4 ช่องทาง กลุ่มเสี่ยงรับ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีถึง 31 ธ.ค.64

กทม. เปิด 4 ช่องทางให้ 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม และ 3 กลุ่มเสี่ยงใหม่ ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด ผู้อยู่อาศัยในชุมชนหนาแน่น ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ลงทะเบียนรับ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีถึง 31 ธ.ค.64

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นอกจากการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครด้วย 
    กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบริการให้

กลุ่มเสี่ยงเดิมที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเป็นประจำทุกปี ได้แก่ 

1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด 
3. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 
4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 
5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 
7. โรคอ้วน (ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตาราเมตร)

กทม. เปิด 4 ช่องทาง กลุ่มเสี่ยงรับ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีถึง 31 ธ.ค.64

 แต่เนื่องด้วยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เพิ่มเติม 3 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

2. กลุ่มที่อยู่สถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากเสี่ยงต่อการระบาด (ทุกช่วงอายุ) เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

3. กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ (ทุกช่วงอายุ)

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะช่วยในการป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ซึ่งประชาชนสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19

ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มเสี่ยงสามารถจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธ.ค. 64 ผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ 
1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ทั่วประเทศ) 
2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) 
3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
4. จองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน Health Wallet บนแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเป็นกลุ่มก้อนด้วย เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีน และลดความแออัดของผู้มารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และกลุ่มงานประกันสุขภาพของ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร