เช็คไทม์ไลน์โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” พร้อมวิธีการตรวจสอบสิทธิ

เช็คไทม์ไลน์โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” พร้อมวิธีการตรวจสอบสิทธิ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เริ่มโอนเงินงวดแรกให้กับเกษตรกรแล้ว ชาวนาที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในโครงการฯ สามารถ "เช็คสิทธิ" ได้ทันที

หลังจากที่ ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต

โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิด คูณด้วยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ออกมาเป็น "ปริมาณผลผลิต" ที่ต้องชดเชย โดยจะชดเชยตามวงเงินที่กำหนด

 

 • ไทม์ไลน์การโอนเงิน

- งวดที่ 1 : ธ.ก.ส. จ่ายเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564

- งวดที่ 2 : ธ.ก.ส. จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

 

 • ราคาเกณฑ์กลาง และการชดเชยส่วนต่างราคา ปี 2564/65 รอบที่ 1 

1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่  4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ) ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,864.23 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,407.75 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,947.87 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,065.38 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,662.53 บาท

2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธกส. ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,595.25  บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47 บาท

 

 

 • วิธีการตรวจสอบสิทธิโครงการประกันรายได้ชาวนา ปีการผลิต 2564/65

1. กดเข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา

3. หากใครลงทะเบียนและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผลว่า "โอนเงินเรียบร้อยแล้ว" หากไม่ขึ้นข้อมูล ต้องติดต่อธนาคารเพื่อสอบถาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือโทร. 02-555-0555

----------------------------------

ที่มา : baac.or.th ,chongkho.inbaac.com