สรุปขั้นตอนยื่นขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" เตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศ

สรุปขั้นตอนยื่นขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" เตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศ

เปิดขั้นตอนยื่นทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" พร้อมรายละเอียดหลักฐาน-ค่าธรรมเนียมขอ "ใบรับรอง" เตรียมพร้อมเดินทางไปต่างประเทศ

ดีเดย์ "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ตามนโยบายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

จากตัวเลขที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นอีก 5 เดือนข้างหน้า ตั้งแต่พ.ย.2564 ถึงเดือนมี.ค.2565 จะมีจำนวนประมาณ 1.1 ล้านคน โดยสร้างรายได้ประมาณ 1 แสนล้านบาท 

แต่อีกด้านหนึ่งยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างน้อย 2 ปี ท่ามกลางหลายประเทศเริ่ม "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐของไทยได้เตรียมความพร้อมการขอจัดทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางไปต่างประเทศ

หลักฐานของวัคซีนพาสปอร์ตมีอะไร

สำหรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" จะมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ได้จากสถานพยาบาลที่ให้บริการ กรณีผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

1.หลักฐานการเดินทาง อาทิ ตั๋วเครื่องบิน

2.บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา

3.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่เป็นตัวจริง

4.ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เป็นใบรับรองที่ออกให้โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) สถานพยาบาลรัฐ และเอกชน โดยเอกสารฉบับนี้จะต้องมี QR Code ที่สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการฉีดวัคซีน และรายละเอียดใบรับรอง 

5.ค่าใช้จ่ายค่าออกเอกสารรับรอง 50 บาทต่อเล่ม

สรุปขั้นตอนยื่นขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" เตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศ

ส่วนในกรณีผู้ขอเอกสารรับรองฯ  "มอบอำนาจ" ให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารหลักฐาน 2 ส่วนรวม 6 รายการประกอบด้วย

"ส่วนแรก" เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1.บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ทั้งฉบับตัวจริงและสำเนา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน "โควิด" ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบถ้วนแล้ว สามารถขอได้จากจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยใช้ฉบับตัวจริงและสำเนา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

4.ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุ วันเดินทางของผู้เดินทางไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่มาทำ "วัคซีนพาสปอร์ต"

5.ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองจำนวน 50 บาทต่อเล่ม

"ส่วนสอง" เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1.หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด กำหนดผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่เวบไซต์  http://vpassport.ddc.moph.go.th/fileupload1/form.pdf

2.บัตรประชาชนฉบับตัวจริงและสำเนา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

สรุปขั้นตอนยื่นขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" เตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศ

ขณะที่สถานที่จัดทำ และรับหนังสือรับรอง สามารถติดต่อขอทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนี้ 

1.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และการท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร. 02-590-3430 และติดต่อได้ที่อีเมล [email protected] 

2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร. 0-2521-0943-5 โดยจะรับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้นโดยเข้าไปที่เวบไซต์ http://vacn.ddc.moph.go.th

3.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. สอบถามโทร. 02-590-3232 รับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น โดยเข้าไปที่เวบไซต์ http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php

4.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อีเมล [email protected]

นอกจากนี้สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ในการนัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่มผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" มีขั้นตอนดังนี้

1.กดเมนู International Certificate

2.จะมีข้อความ "ขอหนังสือรับรอง" และ "ติดตามสถานะการยื่นขอหนังสือรับรอง"

3.กดข้อความ "ขอหนังสือรับรอง"

4.กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง และอัพโหลดภาพหลักฐาน หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด

5.เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือรับรอง แบ่งเป็นมารับด้วยตัวเอง และจัดส่งตามที่อยู่หรือ "อีเมล"

6.เลือกช่องทางชำระเงิน

7.กดยอมรับข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริง และมีความประสงค์ขอออกหนังสือรับรอง

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์