สรุป “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงินเข้ารอบใหม่ ได้เงินเท่าไร? ใช้อะไรได้บ้าง?

สรุป “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงินเข้ารอบใหม่ ได้เงินเท่าไร? ใช้อะไรได้บ้าง?

สรุปรายละเอียด เช็คสิทธิ์ "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวิสดิการแห่งรัฐ" โอนเงินเข้าเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบใหม่ ได้เท่าไร? ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง?

หลังจากที่ ครม. อนุมัติวงเงินกู้ให้กระทรวงการคลังจำนวน 54,506 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ บัตรคนจน หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้เพิ่มวงเงินการใช้จ่าย และสามารถใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

 

 • เพิ่มวงเงิน "บัตรคนจน" ได้เงินวันไหน ได้กี่บาท?

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไข คือ

 • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
 • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

 

โดยวงเงินในบัตรคนจนนั้น ของเฉพาะรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปไม่ได้ และสามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าและซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ส่วนลดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)  

 

ส่วนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงิน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 เมื่อรวมกับเบี้ยความพิการที่ได้รับจำนวน 800 บาท/คน/เดือน รวมเป็นจำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้ ในรอบวันโอนเงินของวันที่ 18 พฤศจิกายน และวันที่ 22 พฤศจิกายนนั้น ผู้มีสิทธิ์สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ และสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน 

นอกจากนี้ยังเพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

 

 

 • กลุ่มเปราะบางได้เพิ่ม 500 บาท

ครม. อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือ "กลุ่มเปราะบาง" จำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือน และรวมเป็น 1,800 บาท

 

 • ใช้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟได้ 315 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  ผู้ที่มีถือบัตรคนจนสามารถได้ลดหย่อน

ค่าไฟฟ้า ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

 • กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

 • สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง