"มข." ระดมน้ำใจช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย" จังหวัดขอนแก่น

"มข." ระดมน้ำใจช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย" จังหวัดขอนแก่น

อธิการบดี มข. นำตัวแทนบุคลากรนักศึกษา ระดมน้ำใจ ส่งสิ่งของ ถุงยังชีพ 873 ชุด เยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรม มข. ช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย” ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำถุงยังชีพประกอบด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ซึ่งจัดเตรียมขึ้นจากงบประมาณมหาวิทยาลัยและเงินกองทุนมอดินแดง คลังเลือดกลาง และจากการเปิดรับบริจาคที่อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและคณะหน่วยงานต่างๆ ที่สมทบในกิจกรรม มข. ช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย” ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต” โดยมอบถุงยังชีพ รวมจำนวน 873 ชุด ให้กับผู้ประสบภัย ณ บ้านบึงเนียม บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ และ บ้านปากเปือย จังหวัดขอนแก่น

 

"มข." ระดมน้ำใจช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย" จังหวัดขอนแก่น

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินการครั้งนี้ว่า “จากที่เราได้รับรู้ถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่มาจากอุทกภัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความผูกพันกับประชาชนจึงอยากช่วยแบ่งเบาปัญหาความเดือดร้อน โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายรวมทั้ง นักศึกษาก็ได้นำสิ่งของจำเป็นออกมาช่วยเหลือกันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค

 

"โดยในรอบนี้เราสามารถช่วยได้จำนวน 4 หมู่บ้าน ที่พอจะเป็นส่วนช่วยให้กำลังใจแก่ประชาชนในเบื้องต้น สำหรับในระยะยาวนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีอีกหลายคณะวิชาที่พร้อมจะลงมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำลด แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์อุทกภัยยังไม่ดีขึ้นทางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีก”

 

"มข." ระดมน้ำใจช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย" จังหวัดขอนแก่น

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการดำเนินกิจกรรม โครงการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกปีที่มีเหตุอุทกภัยในพื้นที่โดยเป็นการประสานการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์การนักศึกษาที่เป็นศูนย์กลางในการระดมน้ำใจจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปส่งมอบยังพื้นที่

 

ซึ่งปีนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) ในเรื่องการส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอกย้ำบทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” (Mindset of Social Devotion)

 

"มข." ระดมน้ำใจช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย" จังหวัดขอนแก่น

การสร้างโครงการบริการวิชาการใหม่ที่เป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) และการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) โดยเกิดคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

"มข." ระดมน้ำใจช่วยเหลือ "ผู้ประสบอุทกภัย" จังหวัดขอนแก่น