สภา กทม.เคาะข้อบัญญัติฉบับใหม่ ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 5 ประเภท เมื่อเกิดสาธารณภัย

สภา กทม.เคาะข้อบัญญัติฉบับใหม่ ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 5 ประเภท เมื่อเกิดสาธารณภัย

กทม.ไฟเขียวข้อบัญญัติจัดระเบียบจอดรถในกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมรถ 5 ประเภท เมื่อเกิดสาธารณภัย

วันที่ 27 ต.ค. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร(กทม.) อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายคำรณ โกมลศุภกิจประธานสภา กทม. เป็นประธานการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีสมาชิกสภา กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม โดยนายวิชาญ ธรรมสุจริต ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ... ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ปรับปรุงรายละเอียดข้อบัญญัติ ว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ อาทิ ประเภทของรถที่ห้ามจอดในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ รถนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่กำหนดไว้ 

สภา กทม.เคาะข้อบัญญัติฉบับใหม่ ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 5 ประเภท เมื่อเกิดสาธารณภัย

นอกจากนี้ เมื่อเกิดสาธารณภัยในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น การยกเว้นค่าธรรมเนียมจอดรถสำหรับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 

1.รถที่มีเครื่องหมายราชการของ กทม.

2.รถพยาบาลของสถานพยาบาล 

3.รถของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

4.รถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

5.รถที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถที่ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน

สภา กทม.เคาะข้อบัญญัติฉบับใหม่ ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 5 ประเภท เมื่อเกิดสาธารณภัย

ขณะเดียวกันในส่วนของข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กทม.จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ ควรมีมาตรการตรวจสอบการจัดเก็บเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งควรมีการติดป้ายแสดงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดระยะเวลาที่อนุญาตให้จอดรถ อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ และรถที่ห้ามจอดในที่จอดรถให้ชัดเจน 

ขณะเดียวกัน ควรกำหนดหลักเกณฑ์กรณีมีผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ กทม.ฉบับนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ 1 พันบาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา กทม.ได้ให้ความเห็นชอบญัตติดังกล่าวในวาระที่สองและวาระที่สาม และจะจัดจัดส่งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป