"กรมอนามัย" ลงพื้นติดตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ห้าง ฟิตเนส โรงหนัง

"กรมอนามัย" ลงพื้นติดตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ห้าง ฟิตเนส โรงหนัง

"กรมอนามัย" ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ติดตามการปฏิบัติตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการยกระดับมาตรการ COVID Free Setting ร้านอาหาร ฟิตเนส ศูนย์อาหาร และโรงภาพยนตร์

วันนี้ (16 ตุลาคม 2564) นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการประเภท ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) มีความห่วงใยประชาชนที่ใช้บริการศูนย์การค้าในช่วงที่มีการผ่อนคลาย จึงได้มอบหมายให้กรมอนามัยลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รวมทั้งกิจการเสี่ยงที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดภายหลังที่ได้ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการประเภทต่างๆ  ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตาม มาตรการยกระดับความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ซึ่งเน้นความปลอดภัย 3 ด้าน

 

"กรมอนามัย" ลงพื้นติดตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ห้าง ฟิตเนส โรงหนัง

 

1) COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

2) COVID Free Personnel พนักงานปลอดภัย
 

3) COVID Free Customer ผู้ใช้บริการปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการห้ามรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง มีระบบจัดคิวและจำกัดจำนวนคนตามขนาดพื้นที่ และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม  ทุก 1-2 ชั่วโมง

 

พนักงานทุกคนในศูนย์การค้าและกิจการเสี่ยง เช่น ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังการฟิตเนส โรงภาพยนตร์  ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน หรือตรวจ ATK ทุก 7 วัน และมีการคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วยแอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย ศูนย์อาหารควรทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อนและหลังใช้บริการพร้อมป้ายแสดงการทำความสะอาด จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ มีการระบายอากาศที่ดี

 

"กรมอนามัย" ลงพื้นติดตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ห้าง ฟิตเนส โรงหนัง

 

“สำหรับสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย ราวจับ ปุ่มกดและพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการสัมผัสของผู้ใช้บริการด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค และโรงภาพยนตร์ ควรเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ และในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตูโรงภาพยนตร์ เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ   

     

สำหรับผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ก่อนเข้าใช้บริการ และงดไปใช้บริการหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ เป็นต้น

 

"กรมอนามัย" ลงพื้นติดตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ห้าง ฟิตเนส โรงหนัง
 

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ได้นำมาตรการไปปรับใช้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 และมีการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน 43 แห่ง ผ่านเกณฑ์ จำนวน 41 แห่ง หรือร้อยละ 95 และไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง หรือร้อยละ 5 ซึ่งศูนย์การค้าที่ผ่านเกณฑ์ต้องแสดง Certificate ให้ประชาชนสามารถ ร่วมตรวจสอบผ่าน QR code เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

"กรมอนามัย" ลงพื้นติดตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ห้าง ฟิตเนส โรงหนัง