"สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์” พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแห่งใหม่ ใจกลางเมือง

"สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์” พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแห่งใหม่ ใจกลางเมือง

พาไปรู้จัก สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ สวนสาธารณะสีเขียว ขนาดย่อม ที่สร้างขึ้นมาเพื่อกิจกรรมนันทนาการด้านสุขภาพและเป็นพื้นที่ผ่อนคลายความเครียด ให้กับผู้คนในเมืองใหญ่ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกกำลังกาย เดินเล่นชิลๆ และ เป็นสถานที่ถ่ายรูป

รู้หรือไม่ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 7 ตารางเมตร/คน ถือว่า กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นจำนวนมาก โดยมีการเทียบข้อมูลจาก องค์กรอนามัยโลก (WHO) จึงทำให้เล็งเห็นถึงโอกาสจากพื้นที่ว่างภายในเมืองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่อยากนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียว เช่น พื้นที่ว่างรกร้าง พื้นที่เหลือจากการพัฒนา ฯลฯ ประกอบกับการกำหนดอัตราภาษีที่ดินใหม่ที่เรียกเก็บภาษีพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอัตราถึงร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในปี 2563 ที่ผ่านมา

\"สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์” พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแห่งใหม่ ใจกลางเมือง

ปัจจุบันมีสถานที่รกร้างและเหลือใช้เป็นจำนวนหลายแห่ง และไม่ได้นำมาทำประโยชน์ จึงทำให้ผู้คนที่มีพื้นที่ว่างเปล่า สนใจที่จะบริจาคพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ โดยมีการบริจาคมาจากประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็น พื้นที่สีเขียว เพื่อให้กลายเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นพื้นที่เพิ่มความผ่อนคลายในวันที่เหนื่อยๆ และ เหมาะกับคนที่ชอบออกกำลังกายแต่เบื่อที่จะเข้าฟิตเนส โดยภายในสวนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน 

\"สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์” พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแห่งใหม่ ใจกลางเมือง

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าว ในกิจกรรมส่งมอบสวนสาธารณะ วัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ ว่า กทม. ร่วมกับ we! park และ สสส. ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตร/คน ภายในปี 2573

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กล่าวว่า สสส. มุ่งสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีประชาชนจะได้เข้าถึงได้ เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน และยังเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัย สามารถสร้างความสามัคคีของชุมชน เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตเมือง จึงได้สนับสนุนโครงการ We! Park ที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองและพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพ

\"สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์” พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแห่งใหม่ ใจกลางเมือง

ยศพล บุญสม ผู้จัดการโครงการ We! Park กล่าวว่า We! park พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ สำหรับ สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ เป็นการใช้พื้นที่ว่างซอยใกล้วัดหัวลำโพงเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างในเขตชุมชนที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองตั้งอยู่ในย่านความเจริญ มีวัด โรงเรียน อาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย แต่ขาดพื้นที่สีเขียว โดยพื้นที่จะใช้ สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ มีขนาด (0.7 ไร่) จะนำไปพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็ก (Pocket Park) ที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่) ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

\"สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์” พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแห่งใหม่ ใจกลางเมือง

"แนวคิดในการออกแบบ สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ คือ สวนข้างบ้าน โดยแบ่งพื้นที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย มีเส้นทางวิ่งล้อมรอบ เป็นต้น เราพัฒนาพื้นที่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับและขั้นตอน มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและออกแบบพื้นที่ร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งร้างให้กลายมาเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อผู้คนอย่างแท้จริง ที่นี่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการเป็นพื้นที่รวมตัวทางสังคมของคนในพื้นที่ มีการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ในระยะยาวโดยชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างคนในชุมชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน" ยศพล กล่าว

\"สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์” พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแห่งใหม่ ใจกลางเมือง