ผ่างบ กทม. 7.9 หมื่นล้าน เข็นบิ๊กโปรเจค-แก้น้ำท่วมปี 65

ผ่างบ กทม. 7.9 หมื่นล้าน เข็นบิ๊กโปรเจค-แก้น้ำท่วมปี 65

เจาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จาก กทม.วงเงิน 79,855 ล้านบาท กับแผนลงทุนและพัฒนากรุงเทพฯ กับโครงการขนาดใหญ่ จากหน่วยงานในสังกัด กทม.

ข้ามเข้าสู่เดือน ต.ค.2564 ตามปฏิทินงบประมาณรอบใหม่ปี 2565 หลายหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มขยับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาและก่อสร้าง ไม่พ้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร(กทม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นพิเศษ มีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไม่ต่ำว่า 5 หมื่นล้านบาทต่อปี

ล่าสุดเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 79,855 ล้านบาท (79,855,278,450 บาท) เป็นที่เรียบร้อย โดยมีวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 ซึ่งอยู่ที่ 76,451 ล้านบาท (76,451,764,300 บาท)

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กทม.ถูกแบ่งเป็น "งบรายจ่ายประจำ" จำนวน 78,979 ล้านบาท และรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม.จำนวน 875 ล้านบาท โดยในส่วนรายจ่ายประจำนั้น ได้ถูกแบ่งเป็นออกเป็น "งบกลาง" จำนวน 14,417 ล้านบาท ที่เหลืออีกจำนวน 64,561 ล้านบาท เป็นงบประมาณสำนักงานในสำนักปลัด กทม. หน่วยงาน และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

ผ่างบ กทม. 7.9 หมื่นล้าน เข็นบิ๊กโปรเจค-แก้น้ำท่วมปี 65

สำหรับข้อมูลงบประมาณปี 2565 ที่น่าสนใจ ในส่วนสำนักต่างๆ ของ กทม.มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด 10 อันดับ ประกอบด้วย

1.สำนักการระบายน้ำ 7,004,723,861 บาท

2 สำนักสิ่งแวดล้อม 6,845,454,756 บาท

3.สำนักการโยธา 6,455,586,600 บาท

4.สำนักการแพทย์ 4,439,365,100 บาท

5.สำนักการจราจรและขนส่ง 3,871,137,900 บาท

6.สำนักการคลัง 2,996,974,710 บาท

7.สำนักอนามัย 2,113,644,000 บาท

8.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 1,309,339,200 บาท

9.สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 912,610,510 บาท

10.สำนักการศึกษา 786,415,659 บาท

ทั้งนี้ ในส่วน "สำนักการระบายน้ำ" ได้จัดสรรงบประมาณมากที่สุดกว่าทุกหน่วยงานอยู่ที่ 7,004 ล้านบาท โดยมีงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร นอกเหนือจากพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในวงเงิน 2,245 ล้านบาท อาทิ 

โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 67 ล้านบาท 

โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ 28 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่2) 80 ล้านบาท 

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบาบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาท่ี 1 งานก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ 252 ล้านบาท 

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอ่สร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย) 293 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาท่ี 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่) 225 ล้านบาท

ผ่างบ กทม. 7.9 หมื่นล้าน เข็นบิ๊กโปรเจค-แก้น้ำท่วมปี 65

นอกจากนี้ ยังมีโครงการจากสำนักต่างๆที่ น่าสนใจ อาทิ สำนักอนามัย มีงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 16 ล้านบาท , โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 2.3 ล้านบาท , โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 11 ล้านบาทโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่ 1,082,100 บาท

สำนักการศึกษา มีงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา IQ, EQ และพัฒนาการทางกายของนักเรียน สังกัด กทม. 4.9 ล้านบาท , โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 15 ล้านบาท

สำนักการจราจรและขนส่ง มีงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน(Shuttle bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง 2 ล้านบาท , โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง ดินแดง - BTS สนามเป้า 2.3 ล้านบาท , โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ 10 ล้านบาท 

ขณะที่สำนักการแพทย์ มีงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน 494 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบไปที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ซึ่งประกาศไว้ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา นับเฉพาะปี 2555-2565 มีตัวเลขงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้ 

ปี 2565 : 79,855 ล้านบาท

ปี 2564 : 76,451 ล้านบาท

ปี 2563 : 83,398 ล้านบาท

ปี 2562 : 80,445 ล้านบาท

ปี 2561 : 79,047 ล้านบาท

ปี 2560 : 75,635 ล้านบาท

ปี 2559 : 70,424 ล้านบาท

ปี 2558 : 65,442 ล้านบาท

ปี 2557 : 65,517 ล้านบาท

ปี 2556 : 60,527 ล้านบาท

ปี 2555 : 55,507 ล้านบาท

ผ่างบ กทม. 7.9 หมื่นล้าน เข็นบิ๊กโปรเจค-แก้น้ำท่วมปี 65