เปิดยอดนักเรียนสังกัด กทม. 12-18 ปี ยินยอมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เริ่ม 4 ต.ค.นี้

เปิดยอดนักเรียนสังกัด กทม. 12-18 ปี ยินยอมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เริ่ม 4 ต.ค.นี้

กทม.เตรียมปูพรมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" นักเรียนสังกัด กทม. 109 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาอายุ 12-18 ปี เริ่ม 4 ต.ค.นี้

วันที่ 27 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สำนักอนามัย กทม.ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวง อว. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-17 ปี ซึ่งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย ปวช.  ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้ทันตามกำหนด โดยให้เริ่มฉีดในวันที่ 4 ต.ค.64 

"สถานศึกษาทุกสังกัดได้เร่งดำเนินการสำรวจ และกำหนดส่งข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนมายัง สำนักอนามัย ภายในวันนี้ (27 ก.ย.) เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนความต้องการวัคซีนทั้งหมดเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนต่อไป"พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

เปิดยอดนักเรียนสังกัด กทม. 12-18 ปี ยินยอมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เริ่ม 4 ต.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม. ขณะนี้สำนักการศึกษาได้สำรวจความต้องการวัคซีนไฟเซอร์ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำรวจนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. 109 โรงเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวนทั้งสิ้น 33,047 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.21 ของนักเรียนทั้งหมด นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อวางแผนขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ให้เหมาะสม รัดกุม เป็นไปได้ตามกรอบเวลา 

"เบื้องต้นวางแผนจะฉีดวัคซีนในรูปแบบ School-based กระจายภาระงานตามพื้นที่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง สังกัดสำนักอนามัยดูแล กรณีที่มีนักเรียนจำนวนมากและสถานที่ไม่เอื้อต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรคจะใช้หน่วยฉีดวัคซีนอื่นที่สำนักงานเขตกำหนด"พล.ต.อ.อัศวิน ระบุ

เปิดยอดนักเรียนสังกัด กทม. 12-18 ปี ยินยอมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เริ่ม 4 ต.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันสำนักการศึกษา ได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในช่องทางสื่อสารต่างๆ และจะแจ้งวัน เวลา สถานที่นัดหมายในการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้กับผู้ปกครองทราบต่อไป ในส่วนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่และมีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัด สำนักการศึกษาได้ดำเนินการส่งรายชื่อดังกล่าวให้ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไป

เปิดยอดนักเรียนสังกัด กทม. 12-18 ปี ยินยอมฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เริ่ม 4 ต.ค.นี้