วธ. เร่งหา "มาตรการเยียวยา" ช่วยเหลือ "อุตสาหกรรมบันเทิง"

วธ. เร่งหา "มาตรการเยียวยา" ช่วยเหลือ "อุตสาหกรรมบันเทิง"

วธ.ขานรับข้อสั่งการ "นายกรัฐมนตรี" ช่วยเหลือ กลุ่มศิลปิน และ "อุตสาหกรรมบันเทิง" ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เสริมเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (18 ก.ย. 64) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตัวแทนกลุ่มศิลปินกับกลุ่ม อุตสาหกรรมบันเทิง ใน อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับฟังผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือ ของทั้งสองกลุ่ม โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนกลุ่มศิลปินกับกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอ 13 ข้อ และมีข้อสั่งการให้ วธ. ร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือต่อไป

อ่านข่าว : อุตสาหกรรมบันเทิง ‘ไทย’ ติดลมบนใน ‘เม็กซิโก’

  • ข้อเสนอเดินหน้าอุตสาหกรรมบันเทิง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับข้อเสนอ 13 ข้อ อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานศิลปินพื้นบ้านโดยมีมาตรการผ่อนปรนที่เหมาะสม , การสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านครูภูมิปัญญาและศิลปินพื้นบ้าน จัดหาช่องทางเผยแพร่ , การแสดงทางศิลปวัฒธรรมโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ของรัฐ จัดหาพื้นที่และช่องทางจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติ

 

การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและจัดหางานให้แก่ศิลปินและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง , การผ่อนปรนมาตรการกองถ่ายทำภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณาและวีดิทัศน์  , การผ่อนปรนมาตรการประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ , กำหนดให้มีหน่วยงานกลางประสานงานการอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือโฆษณา , จัดให้มีมาตรการด้านการเงิน และเสริมสภาพคล่อง , จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์  และ ผลิตสื่อที่เพียงพอและเร่งจัดหาวัคซีนให้แก่เครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า วธ.จะเร่งจัดทำข้อมูลกลุ่มศิลปินกับกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมทั้งการสนับสนุนให้เข้าถึง มาตรการเยียวยา ของภาครัฐ

 

อาทิ มาตรการทางภาษีและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน เช่น พ.ร.ก.กู้เงินฯ หรือกองทุนต่างๆ เพื่อส่งเสริม การผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ โฆษณาและวีดิทัศน์ รวมถึงส่งเสริมให้ศิลปินแต่ละแขนงได้บันทึก การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลให้แก่ศิลปินเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาทักษะอาชีพอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้

 

โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดหาวัคซีนรองรับทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้ วธ.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอต่อรัฐบาล เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน กลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงต่อไป ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19