10 หลักการใช้ชีวิตตามมาตรการ 'Universal Prevention'

10 หลักการใช้ชีวิตตามมาตรการ 'Universal Prevention'

มาตรการ 'คลายล็อกดาวน์'ในกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1ก.ย.นี้ ได้มีการออกมาตรการใหม่ 'COVID-Free Setting'  และ 'Universal Prevention'โดยทุกภาคส่วนจะต้องปฎิบัติตาม

จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)หรือศบค.ชุดใหญ่ 13/2564 ซึ่งไม่ได้มีการปรับระดับพื้นที่สีจังหวัด แต่มีการปรับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น และผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมบางส่วน  อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โดยมีการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19

ทั้งนี้ สำหรับการยกระดับควบคุมโรคสำหรับการเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัย ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดจะยึดหลักการ  COVID-Free Setting  และ Universal Prevention สำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง

163005516661

โดย กิจการ/กิจกรรม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว  ได้แก่

 • การเปิดบริการร้านอาหาร
 • การปรับมาตรการสำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
 • การเปิดกิจการ/กิจกรรม ประเภท ร้านเสริมสวย ร้านนวดเฉพาะนวดเท้า
 • การใช้อาคารของสถานศึกษา
 • การเปิดใช้สนามกีฬา

 • แนวปฎิบัติ 'Universal Prevention' 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ได้มีการออกมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มข้นมากขึ้น โดย มาตรการ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

 ซึ่งในส่วนของมาตรการดังกล่าวที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน มีดังนี้

 • ต้องออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรั้ง ให้ทุกคนการ์ดสูงสุด หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเว้นแต่จำเป็นเท่านั้น
 • เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2เมตรในทุกสถานที่
 • สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
 • แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด
 • เลือกทานอาหารที่ร้านหรือปรุงสุกใหม่
 • หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ให้ตรวจด้วย ATK

163005508721

“มาตรการ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล นี้จะเป็นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อแม้ยังไม่พบว่ามีความเสียง ฉะนั้น ขอให้ประชาชนทุกคนคิดเสมอว่า อาจจะติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ รวมทั้งคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทขนาดไหนอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาสู่เราได้ ทุกคนต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น” พญ.อภิสมัย กล่าว 

163005523265

 

 • ร้านค้าเช็คหลักปฎิบัติ COVID-Free Setting

ขณะที่แนวปฎิบัติของมาตรการองค์กรด้วยหลัก COVID-Free Setting protocol ต้องประกอบด้วย

COVID-Free Environment : จะต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีการระบายอาการ สุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาดปลอดภัย และต้องเว้นระยะห่าง 

COVID-Free Personnel :มาตรการในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงาน จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีการเร่งรัดให้ทุกคนได้รับวัคซีนครอบคลุม 2 เข็มมากที่สุด 

COVID-Free Customer :  ลูกค้า ผู้ใช้บริการเข้าร้านไหน ต้องร่วมมือกับมาตรการตามร้านนั้นๆ และลูกต้องมี Green Card (วัคซีนครบตามเกณฑ์) Yellow Card (เคยติดเชื้อ หรือ ATK เป็นลบภายใน 7 วัน)

นอกจากนั้นจะต้องมีมาตรการกำกับติดตาม โดยผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

163005529758

 • เน้นย้ำมาตรการดูแลประชาชนป้องกันโควิด

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาการดูแลประชาชน ทั้งในแง่ของการจัดหาวัคซีน โดยศบค.เน้นย้ำให้สามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง และเร่งรัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ATK ได้มากขึ้น ต้องมาตรการควบคุมโรค ภาครัฐมีความพร้อมในการกับดูแลมาตรการต่างๆ ภาคเอกชน สถานปรกอบการ มีมาตรการปลอดโควิด สถานที่ สิ่งแวดล้อมเหมาะสม ผู้ประกอบการ พนักงาน ทำได้อย่างเหมาะสม และประชาชนต้องมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างรอบด้าน ด้วย มาตรการ  Universal Prevention

รวมถึงมีมาตรการส่งต่อผู้ป่วยและการรักษา  ตอนนี้สถานการณ์เตียงค่อนข้างดีขึ้น เพราะมีการปรับให้ผู้ป่วยสีเขียวหรือไม่มีอาการเข้าระบบ Home Isolation  ทำให้สามารถให้การรักษาแต่เนิ่นๆ และสอดคล้องกับสภาพสังคมที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการมีจำนวนมาก ไม่สะดวกที่จะเข้ารับการรักษาในรพ.สนาม ทำให้สถานภาพรพ.สนาม ICU สนาม และเตียงผู้ป่วยสีเหลือง สีแดงดีขึ้น อีกทั้งมีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้อย่างเหมาะสม มีภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมือช่วยเหลือ และการอนุญาตให้เปิดกิจการ/ กิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพของตนเอง ทำให้ลดความเดือนร้อนได้ระดับหนึ่ง