กสร. ยกระดับ 'พนักงานตรวจแรงงาน' ลดปัญหาค้ามนุษย์ฯ

กสร. ยกระดับ 'พนักงานตรวจแรงงาน' ลดปัญหาค้ามนุษย์ฯ

กสร. เพิ่มศักยภาพ 'พนักงานตรวจแรงงาน' ในการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 'ค้ามนุษย์' ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายรัฐบาล ด้านความมั่นคง

วันนี้ (24 ส.ค. 64) นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะโฆษกกรม และประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 'ค้ามนุษย์' ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานว่า

จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 ประเทศไทยถูกลดระดับจาก Tier 2 เป็น Tier 2 Watch List กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ “ด้านการป้องกัน” ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 – 2580 ในการกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังคงเดินหน้าในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย และพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะด่านหน้าในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ตลอดจนภารกิจด้านการ คุ้มครองแรงงาน ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เพื่อไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ถือเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มสมรรถนะให้พนักงานตรวจแรงงานของกรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษก กสร. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมจึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Cat Conference) โดยมีระยะเวลาการอบรม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 27 และวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย 'พนักงานตรวจแรงงาน' จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 150 คน โดยมุ่งหวังยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน