ผู้ว่าฯ กาญจน์ สั่ง 'ล็อกดาวน์' ชุมชนชาวมอญ บ้านวังกะ ห้ามใช้สะพานมอญ 14 วัน

ผู้ว่าฯ กาญจน์ สั่ง 'ล็อกดาวน์' ชุมชนชาวมอญ บ้านวังกะ ห้ามใช้สะพานมอญ 14 วัน

ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่ง “ล็อกดาวน์” ชุมชนชาวมอญบ้านวังกะ ห้ามใช้สะพานมอญ 14 วัน ครั้งที่ 2 สกัดโควิดระบาดหลังพบผู้ติดเชื้อมากถึง 101 คน

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3943/2564 เรื่องปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งชุมชนชาวมอญ) หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า ตามอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3773/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่องปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งชุมชนชาวมอญ) หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นั้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ)เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตมความในมาตรา 22(1)และ(7)มาตรา 35(1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ (2)ข้อ 7(1)ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 24 (ฉบับที่ 20)ลงวันที่ 16 เม.ย.2564 และ (ฉบับที่ 30)ลงวันที่ 1 ส.ค.64 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.กำหนดปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

2.ห้ามผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่ หมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) ตั้งแตวันที่ 20 ส.ค.64 ถึงวันที่ 2 ก.ย.64 โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหัวหน้าคุ้มบ้านเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุดควบคุมดังกล่าวหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.ปิดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) ไม่ให้มีการสัญจรไป – มา

4.ปิดการสัญจรทางน้ำระหว่างชุมชนบ้านวังกะกับพื้นที่อื่น ๆ โดยขอรับการสนับสนุนกำลังจากชุดปฏิบัติการทางเรือ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า

5.มอบหมายให้อำเภอสังขละบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้น จุดควบคุมการเข้า – ออก ณ บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม

6.การขนส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศ และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยให้ขนถ่าย ณ บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้โดยมอบหมายให้นายอำเภอสังขละบุรี เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียชายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีโต้แย้งามมาตรา 30 วรรคสอง(1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564