พม. เปิดให้ยื่นออนไลน์ขอ 'เงินช่วยเหลือ' รับ 3,000 บาทต่อครอบครัว

พม. เปิดให้ยื่นออนไลน์ขอ 'เงินช่วยเหลือ' รับ 3,000 บาทต่อครอบครัว

เช็คเงื่อนไข และวิธียื่นขอรับเงินช่วยเหลือจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อรับเงินช่วยเหลือ ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท

วันนี้ (10 ส.ค. 64) นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางสาวซาราห์ บินเย๊าะห์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (รองอธิบดี พส.) ในฐานะโฆษก พส. ร่วมเปิดเผยเกี่ยวกับการยื่นขอรับบริการเงินช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ผ่านการยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่ง พส. ได้มีนโยบายเปิดช่องทางการช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้วยความรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งจากเดิมที่จะต้องเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งแบบออนไลน์ (E-Service) สามารถยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ 

  • คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง

- เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

- ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

- ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ 

- คนไร้ที่พึ่ง 

  • จำนวนเงินช่วยเหลือ

ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย 

  • มีขั้นตอนยื่น ดังนี้ 

1.สแกน QR Code หรือ "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร(เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)

4.ตรวจสอบความถูกต้อง และ"กดบันทึกข้อมูล"

162859743826

162859745151

นางสาวซาราห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อได้รับข้อมูลในระบบ ทางเจ้าหน้าที่ พส. จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้

และสุดท้ายจะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ โดย พส. จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online