ป.1-ม.6 เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วย ‘Project14’

ป.1-ม.6 เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วย ‘Project14’

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การเรียนในโรงเรียนทำได้ยาก การเรียนออนไลน์ จึงเป็นทางออกที่เข้ามาแทนที่ สสวท. จึงได้ทำ โปรเจกท์ 14 เพื่อให้ทุกคนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ช่วงที่หลายประเทศในโลกกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเรื่องยากลำบากมาก ยังไม่นับถึงการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวและสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) องค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

162755150820

Cr.IPSTProj14

จึงได้จัดทำ โครงการสอนออนไลน์ สสวท. ที่รวบรวมบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ ป.1- ม.6 ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา โดย ผู้เรียนสามารถกำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จะไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป

มีเนื้อหาเน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง เป็นสื่อวีดิทัศน์ตามแนวทางของ สสวท. สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้ ที่สำคัญคือ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

Project 14 คืออะไร

Project14 คือโครงการสอนออนไลน์ ที่เปลี่ยนบทเรียนจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มาเป็นบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยวิดีโอการสอนที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ป.1-6 และมัธยมศึกษา ม.1-6

มีแอนิเมชันประกอบ ช่วยให้ผู้เรียน รู้สึกสนุก จดจำง่าย และเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถกำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กเยาวชนในวัยเรียน ผู้ที่สนใจไม่ว่าใครก็สามารถเรียนได้

เน้นความเข้าใจเชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางและหนังสือเรียนของ สสวท.คุณครูเองก็สามารถนำบทเรียนนี้ไปประกอบการสอนได้เลย ช่วยทำให้เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากยากให้ง่ายขึ้น มีความสนุก มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ

162755128420  

Cr.IPSTProj14

มีครบทั้งวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี

Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่เปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศและนักเรียนไทยทุกคนได้เข้าถึง

โดย สสวท. ได้พัฒนาบนเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอน เพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน

วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใน Project 14 นี้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม

 จุดเด่นของ Project 14

1)สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

2)กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป 

3)เน้นความเข้าใจ มีแนวคิดหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง 

4)ตรงตามหลักสูตร พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

162755154047

Cr.IPSTProj14

แนวทางการใช้งาน

‘ผู้เรียน’ สามารถใช้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนบทเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง

‘ครูผู้สอน’ สามารถ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน โดยครูอาจมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้มาล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือครูอาจใช้สำหรับทบทวนบทเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

................................................

เข้าไปเรียนรู้และดาวน์โหลดได้ที่

https://proj14.ipst.ac.th/