'สินมั่นคง' ยกเลิก 'ประกันโควิด' เจอ จ่าย จบ กลางคัน ผู้เอาประกันควรทำอย่างไร ?

'สินมั่นคง' ยกเลิก 'ประกันโควิด' เจอ จ่าย จบ กลางคัน ผู้เอาประกันควรทำอย่างไร ?

ไขข้อข้องใจกรณี "สินมั่นคง" ยกเลิก "ประกันโควิด" แบบ "เจอ จ่าย จบ" กลางคัน ผู้เอาประกันควรทำอย่างไร แล้วบริษัทมีความผิดหรือไม่ ?

เรื่องร้อนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้ หนีไม่พ้นเรื่องการ "ยกเลิกประกันโควิด-19" แบบเจอจ่ายจบ หรือ 2 in 1 กลางคันของ "สินมั่นคงประกันภัย" โดยทางบริษัทให้เหตุผลว่ายกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงอย่างหนัก 

*อัพเดทล่าสุด คปภ.สั่งห้ามบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ 'ประกันโควิด

162642699410

กลายเป็นคำถามตามมาว่าบริษัทประกันยกเลิกประกันแบบนี้ได้หรือไม่ แล้วผู้เอาประกันที่ทำสัญญาไว้ จะได้รับผลกระทบอย่างไร และควรทำอย่างไรต่อ ?

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการ นักกฎหมาย ที่ออกมาแสดงความเห็นและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกันกรมธรรม์โควิดของ "สินมั่นคง" ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือรวมถึงผู้เอาประกันของบริษัทอื่น ๆ ที่บอกเลิกกรมธรรม์กะทันหันคล้ายกรณีนี้

  •  บริษัทประกันที่รับประกันไปแล้ว สามารถเลิกกรมธรรม์ ได้กลางคันแบบนี้หรือไม่ ? 

พีรภัทร ฝอยทอง นักกฎหมายและ CFP ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยยกเงื่อนไข "การสิ้นสุดความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ" ของสินมั่นคงออกมาให้เห็นชัด ๆ ว่า การกระทำดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่ ?

162642698049

พีรภัทร อธิบายว่า หากอ่านตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้ว บริษัทประกันจะบอกเลิกสัญญาได้ แต่ต้องดำเนินการดังนี้

- บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

- ต้องแจ้งผู้เอาประกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันแจ้งให้บริษัททราบ

- บริษัทจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามสัดส่วน โดยหักเบี้ยประกันจากส่วนที่คุ้มครองไปแล้ว เว้นแต่กรณีที่ผู้เอาประกันทุจริต

กล่าวโดยสรุป คือ บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ แต่ไม่ใช่บอกเลิกได้แบบกะทันหันหรือทันที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันเป็นลายลักษณ์อักษร

แปลว่าในระหว่างนี้ จะถือว่ากรมธรรม์ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ดังนั้นใครติดโควิดและทำประกันกับบริษัทนี้ไว้ ก็ยังสามารถไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ บริษัทไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน

  • "ผู้เอาประกันโควิด" เจอจ่ายจบ ของสินมั่นคง ควรทำอย่างไร ? 

หลังจากนี้ บริษัทประกันจะแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ โดยส่งหนังสือให้ลูกค้าตามที่อยู่ในระบุไว้ ซึ่งจะมีผลในอีก 30 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือ และจะมีการคืนเบี้ยประกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ด้วย

สำหรับผู้ที่ถือ กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับมีผลเมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือเป็นต้นไป

- กรณีที่ลูกค้าติดเชื้อไวรัสโควิด หลังจากได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ จะเป็นอย่างไร ?

สินมั่นคงประกันภัย แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทไว้ว่า กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ได้มีผลสิ้นสุดทันที เพราะกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือ เป็นต้นไป

- จะได้คืนเบี้ยประกันเท่าไร ?

บริษัทฯ แจ้งว่า จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

พีรภัทร อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า เราต้องไปดูตารางเบี้ยประกันภัยระยะสั้น แต่ละคนจะมีระยะเวลาคุ้มครองเหลือไม่เท่ากัน การได้เงินคืนก็จะได้ตามสัดส่วน เช่น สมมติว่าเบี้ยประกัน 100 บาท ถ้าวันที่สัญญาสิ้นสุด ใครเหลือระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน จะถูกหักไป 65% ก็จะได้เงินคืนแค่ 35 บาท ไม่ใช่ 50 บาท ตามตารางต่อไปนี้ 
162642787946
ทั้งนี้ การคืนเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะโอนคืนให้ผ่านทาง Prompt Pay หรือ บัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือ เป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้เอาประกัน

ล่าสุด คปภ. มีคำสั่งว่า บริษัทประกันไม่สามารถบอกเลิกสัญญาโควิดกับผู้เอาประกันโดยการแจ้งล่วงหน้า 30 วันได้แล้ว

ดังนั้น กรมธรรม์โควิด เจอ จ่าย จบ ของทุกท่านที่ทำไปแล้ว จะมีผลใช้บังคับต่อไป แต่จะมีกรณียกเว้นที่บริษัทสามารถเลิกสัญญาได้ คือ การที่ผู้เอาประกันทุจริต เช่น ตั้งใจไปทำให้ตัวเองติดโควิด แบบนี้บริษัทประกันยังสามารถบอกเลิกสัญญาและไม่จ่ายเงินสินไหมทดแทนได้อยู่

ที่มา: สินมั่นคงประกันภัย เฟซบุ๊ค Dr. Pete Peerapat