พัฒนา'เมืองคาร์บอนต่ำ' ลดก๊าซเรือนกระจกช่วยประเทศ

พัฒนา'เมืองคาร์บอนต่ำ' ลดก๊าซเรือนกระจกช่วยประเทศ

ทส. TGO ผนึกกำลังกับ UNDP และ สถ.เสนอผลงานการพัฒนา 'เมืองคาร์บอนต่ำ' ผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 'TGO' ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 'GEF' และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP ร่วมกันจัดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable & Livable Low-carbon Cities)

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom และ Live streaming ผ่าน Page PPTV HD 36, Facebook องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ CITC Society ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 'เมืองคาร์บอนต่ำ' ผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

162443271979

ขยายผลและต่อยอดสู่การเป็น'เมืองคาร์บอนต่ำ'ต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เยาวชน รวมถึงประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมุ่งสู่การเป็น'เมืองคาร์บอนต่ำ'

โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา Mr.Renaud Meyer Resident Representative: UNDP Thailand นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ให้ความรู้

  • พัฒนาเมืองสู่ 'เมืองคาร์บอนต่ำ' ลดก๊าซเรือนกระจก

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานจากบุคคลสำคัญๆ ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาไปสู่ 'เมืองคาร์บอนต่ำ' สุขอาศัยอย่างยั่งยืน มากกว่า 40 คน จาก 8 หัวข้อ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุประเด็นเรื่องการพัฒนา 'เมืองคาร์บอนต่ำ'ไว้ในแผนต่างๆ ของประเทศ ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ ตั้งแต่ข้าราชการ เอกชน และประชาชนทั้งในเมืองและในท้องถิ่น ในการดำเนินงาน เพื่อให้เป้าหมายการ 'ลดก๊าซเรือนกระจก' ของประเทศสามารถบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้ปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

162443290417

ทั้งนี้ มีประเด็นเสวนาที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อ สร้างเมืองคาร์บอนต่ำไม่ยากอย่างที่คิด เป็นนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนา 'เมืองคาร์บอนต่ำ' และสังคมคาร์บอนต่ำ การ 'ลดก๊าซเรือนกระจก' ของเมืองนำร่องต้นแบบทั้ง 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเกาะสมุย และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง รวมทั้งขยายวงการมีส่วนร่วมไปยังชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนจุดประกายการพัฒนาไปสู่สังคม 'เมืองคาร์บอนต่ำ' แก่เมืองอื่นๆ ต่อไป

162443274755

  • เปิดหัวข้อสร้าง 'เมืองคาร์บอนต่ำ' ลดโลกร้อนยั่งยืน

หัวข้อ เศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น เพื่อลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน เป็นการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนและการนำแนวคิด 'เศรฐกิจหมุนเวียน' ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ท้องถิ่นควรดำเนินการ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแล้ว ยังช่วยโลกประหยัดทรัพยากร ลดขยะ และลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อ คาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำโครงการ 'ลดก๊าซเรือนกระจก' ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ของการ 'ลดก๊าซเรือนกระจก'

162443277069

เช่น ช่วยลดมลพิษ เพิ่มความร่มรื่น และพื้นที่สีเขียวลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้า สนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนและอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ 'สิ่งแวดล้อม' มากขึ้น และยังต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ในประเทศ ผ่านตลาดซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งให้ความสนใจอย่างมาก ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom รวมทั้ง 2 วัน จำนวน 1,042 คน Facebook live ทั้ง 3 ช่อง รวมทั้ง 2 วัน จำนวน 87,069 คน (นับเฉพาะการเข้าถึงในช่วงเวลาการจัดงาน)

162443279549

ผู้สนใจการเสวนาในหัวข้อต่างๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Page : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน  Link :  https://www.facebook.com/tgo.or.th