ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว หากต้องการ 'วัคซีนพาสปอร์ต' ต้องทำอย่างไร?

ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว หากต้องการ 'วัคซีนพาสปอร์ต' ต้องทำอย่างไร?

หลังจากฉีดวัคซีนโควิดแล้ว หากต้องการ "วัคซีนพาสปอร์ต" เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ขณะนี้ประเทศไทยเดินหน้าฉีด "วัคซีนโควิด" อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศ ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องนำเอกสารรับรองไปขอสมุดเล่มเหลืองที่รองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนพาสปอร์ต 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาไปดูขั้นตอน รวมถึงรายละเอียดการขอวัคซีนพาสปอร์ต ว่ามีอะไรบ้าง? และต้องทำอย่างไรบ้าง?

  • ขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

1.กรณีมาขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง

1) หนังสือเดินทาง (Psaaport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

2) บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

3) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาทต่อเล่ม

4) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

162314203183

2.กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 

ในกรณีนี้จะต้องมีเอกสารหลักฐานทั้งในส่วนของผู้มอบอำนาจ ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมเช่นเดียวกับการยื่นขอเอกสารรับรองด้วยตัวเอง และต้องมีเอกสารของผู้รับมอบอำนาจด้วย ได้แก่ 

- หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ)
- บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงสำเนาถูกต้อง)

162314429850

  • เปิดขั้นตอนการขอ "วัคซีนโควิด"

สำหรับขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง ผู้ขอเอกสารรับรองรับฯต้องติดต่อนัดหมายหน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรองฯ รับบัตรคิว รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว หลังจากนั้นถึงขั้นตอนของการยื่นเอกสารที่เตรียมมา 

ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถออกเอกสารรับรองฯได้ แต่หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารรับรองให้ 

หลังจากนั้นผู้ขอเอกสารรับรอง ต้องลงลายมือชื่อที่หน้า 3 ของเอกสารรับรองฯ ในช่อง whose signature follows และด้านล่างของใบเสร็จรับเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินมอบเอกสารรับรองฯ และใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานตัวจริงคืนให้กับผู้ขอเอกสารรับรอง 

162314319051

  • ขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" ติดต่อได้ที่ไหน?

ทั้งนี้สำหรับสถานที่ออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศนั้น ผู้ที่ต้องการเอกสารรับรองดังกล่าวควรเข้าไปศึกษาข้อมูลและประสาานหน่วยงาน เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน่าผ่านช่องทางที่หน่วยงานกำหนด 

โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค.2564) มีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารับรองฯ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 

1.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 

- เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -11.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2951-1170 - 79 ต่อ 3430 หรืออีเมล [email protected]

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ 

เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2521-1668 หรือเฟซบุ๊ค "ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 

- เปิดให้บริการทางอีเมล [email protected] โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ และมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและจังหวัดสมุทรปราการ 
- ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2134-0139

4.กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี 

เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 0-2590-3232, 3234-35 และอีเมล [email protected]