เช็กที่นี่ 5 'คณะยอดนิยม' ที่ยังเปิดรับใน ‘TCAS64 รอบ 4’ ภายใน 10 มิ.ย. นี้

เช็กที่นี่ 5 'คณะยอดนิยม' ที่ยังเปิดรับใน ‘TCAS64 รอบ 4’ ภายใน 10 มิ.ย. นี้

‘TCAS64 รอบ 4’ รับตรงอิสระ ในปีนี้ ยังคงมี มหาวิทยาลัยทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เปิดรับจำนวนมาก โดยในปี 63 ที่ผ่านมา คณะที่ได้รับความนิยมติดลมบน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีนี้มาดูกันว่า 5 'คณะยอดนิยม' ในปีที่ผ่านมา ณ ตอนนี้ ม.ไหนยังเปิดรับอยู่บ้าง  

หากย้อนกลับไปดูอันดับการสอบ ‘TCAS’ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ยกตัวอย่างการสอบ 'TCAS63' รอบ 3 และ ‘TCAS63 รอบ 4' จะพบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ดูจะได้รับความนิยมมากที่สุด รวมไปถึงคณะนิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งปี 2564 นี้ ‘TCAS64 รอบ 4’ รับตรงอิสระ หรือ Direct Admission ถือเป็นรอบที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับเพิ่มเติม ในแต่ละคณะ สาขาวิชา หรือในโครงการต่างๆ โดยการรับตรงเป็นอิสระ ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักพัน

  • Top 10 คณะยอดนิยม 'TCAS63' รอบ 3

อันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 2 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หลักสูตร ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 6 คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

  • 10 อันดับ คณะยอดนิยม 'TCAS63 รอบที่ 4'

ขณะที่ ในการสอบ 'TCAS63' รอบที่ 4 มีสถาบันที่เข้าร่วม 69 แห่ง จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,171 สาขา รับ 120,966 คน สมัคร 61,386 คน ทั้งนี้ มีการจัด 10 อันดับ คณะยอดนิยมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเอาไว้ ดังนี้

อันดับที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) โครงการอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 400 คน ผู้สมัคร 1,803 คน

อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ โครงการรับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 80 คน ผู้สมัคร 1,054 คน

อันดับที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 30 คน ผู้สมัคร 879 คน

อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรับ 60 คน ผู้สมัคร 852 คน

อันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาบลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 180 คน ผู้สมัคร 850 คน

อันดับ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 112 คน จำนวนผู้สมัคร 827 คน

อันดับ 7 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ศิลป์) รูปแบบที่ 1 (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับ 75 คน จำนวนผู้สมัคร 802 คน

อันดับ 8 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 69 คน จำนวนผู้สมัคร 782 คน

อันดับ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 59 คน จำนวนผู้สมัคร 779 คน

อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ จำนวนรับ 60 คน จำนวนผู้สมัคร 768 คน

 

  • 5 คณะยอดนิยม ‘TCAS64 รอบที่ 4’ ที่ไหนยังเปิดรับ

ทั้งนี้ หากรวมข้อมูลโดยภาพรวมจะพบว่า 10 อันดับยอดนิยมในปี 2563 มีอยู่ ราว 5 คณะ ที่มีผู้สนใจมากที่สุด มาดูกันว่า  ‘TCAS64 รอบที่ 4 ขณะนี้ 5 คณะยอดนิยม มีที่ไหน ยังคงเปิดรับสมัครอยู่บ้าง

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับถึง 7 มิ.ย.64) คลิก 

มหาวิทยาลัยบูรพา (รับถึง 8 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รับถึง 9 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รับถึง 10 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับถึง 10 มิ.ย. 64) คลิก 

คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับถึง 7 มิ.ย.64)  คลิก

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับถึง 7 มิ.ย.64) คลิก 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับถึง 7 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รับถึง 8 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยบูรพา (รับถึง 9 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยนครพนม (รับถึง 9 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับถึง 9 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รับถึง 10 มิ.ย. 64) คลิก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รับถึง 8 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับถึง 9 มิ.ย. 64) คลิก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (รับถึง 10 มิ.ย. 64) คลิก 

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับถึง 5 มิ.ย.64) คลิก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับถึง 7 มิ.ย.64) คลิก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับถึง 7 มิ.ย.64) คลิก 

มหาวิทยาลัยบูรพา (รับถึง 9 มิ.ย. 64) คลิก 

นอกจากทั้ง 5 'คณะยอดนิยม' นี้ ยังมีอีกหลายคณะ หลายโครงการ และหลายมหาวิทยาลัย เปิดให้น้องๆ ได้เลือกสมัครตามความถนัดและความสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ แต่ละมหาวิทยาลัย ได้เลย