รพ.รามาธิบดี ส่งสารด่วน ทีมแพทย์โรคติดเชื้อไม่เพียงพอ

รพ.รามาธิบดี ส่งสารด่วน ทีมแพทย์โรคติดเชื้อไม่เพียงพอ

คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ส่งสารด่วน ขณะนี้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ ไม่เพียงพอในการรับมือสถานการณ์ขณะนี้ จำเป็นต้องจัดหาแพทย์และพยาบาลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคติดเชื้อมาช่วยเสริมทีมงานในการดูแลผู้ติดเชื้อ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่สารจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้มีจำนวนของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ
คัดกรองและบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสงกรานต์นี้
คณะๆ มีบุคลากรจำกัด รวมทั้งยังมีบุคลากรของคณะ ที่ได้รับเชื้อจากภายนอกพื้นที่
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งผลให้มีบุคลากรของคณะฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องจัดหาแพทย์และพยาบาลที่มิใช่
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคติดเชื้อมาช่วยเสริมในการดูแลผู้ติดเชื้อ


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านและครอบครัว ที่เข้าใจ และเสียสละวันหยุดในการร่วมปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง ปฏิบัติตัวตามมาตรการ และดูสุขภาพตนเองอย่างดีที่สุด
เราจะผ่านไปด้วยกัน...อีกครั้ง


ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 10 เมษายน 2564

161806635336