'23 มีนาคม' รำลึก ‘วันอุตุนิยมวิทยาโลก’

'23 มีนาคม' รำลึก ‘วันอุตุนิยมวิทยาโลก’

สหประชาชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2416 จึงถือวันที่ 23 มีนาคมของทุกปีเป็น ‘วันอุตุนิยมวิทยาโลก’

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เดิมมีชื่อว่า International Meteorological Organization หรือ IMO ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) และมีการกำหนดให้ทุกวันที่ 23 มีนาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day) ซึ่ง International Meteorological Organization หรือ IMO ได้เปลี่ยนชื่อเป็น WMO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION เมื่อปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493)

วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้ง องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2416 จึงถือวันดังกล่าวเป็น วันอุตุนิยมวิทยาโลก เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศร่วมระลึกถึงการก่อตั้งองค์การ

สหประชาชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก เก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิอากาศของทุกพื้นที่และให้คำทำนายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางภูมิอากาศของทุกพื้นที่ ภายใต้ชื่อว่า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เดิมมีชื่อว่า International Meteorological Organization หรือ IMO ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) และมีการกำหนดให้ทุกวันที่ 23 มีนาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day) ซึ่ง International Meteorological Organization หรือ IMO ได้เปลี่ยนชื่อเป็น WMO – WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION เมื่อปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) และในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การ WMO

สำหรับองค์การอุตุนิยมวิทยา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิก 189 ประเทศ ภารกิจหลัก ๆ คือทำหน้าที่ตรวจเฝ้าติดตามสภาพดินฟ้าอากาศพร้อมกันทุกแห่งทั่วโลก มีหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นพิภพ ตลอดจนสำรวจสภาพชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมโลกมนุษย์ การให้บริการด้านการพยากรณ์เพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน การขนส่งทางทะเล การเกษตรกรรม การจัดสรรทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ตลอดจนทำข้อตกลงเกี่ยวกับเวลา, หน่วยตรวจวัด, รหัสอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลและกระจายข่าวสารออกไป รวมไปถึงการค้นคว้าเทคนิคใหม่ ๆ ร่วมกันกับสมาชิก
และทุก ๆ วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี จะมีการจัดเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศร่วมระลึกถึงการก่อตั้งองค์การสำคัญดังกล่าว