CADT DPU ชี้ธุรกิจการบินเจ็บแค่ไหนก็ไปต่อได้

CADT DPU ชี้ธุรกิจการบินเจ็บแค่ไหนก็ไปต่อได้

คณบดี “CADT DPU” คลายข้อข้องใจ ชี้ธุรกิจการบินเจ็บแค่ไหนก็ไปต่อได้ หลังทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินมีโอกาสฟื้นตัวเร็วขึ้น เร่งเตรียมความพร้อม นศ.รองรับการทำงาน

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของCOVID-19 และแนวโน้มทิศทางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตว่า ในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้โดยสารที่ใช้การเดินทางทางอากาศในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 160 ล้านคนต่อปี มีเที่ยวบินประมาณกว่า 1 ล้านเที่ยวบิน  แต่ภายหลังจากการระบาดดังกล่าว การขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศ ได้รับผลกระทบทางตรง เนื่องจากผู้โดยสารหายไปกว่าครึ่ง ส่งผลให้บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบินเกือบ 3 ล้านคน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส รวมถึงพนักงานที่ให้บริการในด้านต่างๆ

คณบดี CADT กล่าวต่อว่าประเทศไทย ได้เปรียบในเรื่องของการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ดี โดยการจัดลำดับจากสถาบันโลวี (Lowy Institute) ประเทศออสเตรเลีย จัดลำดับให้ไทยเป็นอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 98 ประเทศ เชื่อว่าหลังจากประเทศต่างๆอนุญาตให้มีการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องอยากมาเมืองไทย เพราะบ้านเรามีศักยภาพหลายเรื่อง อาทิ ความพร้อมของบุคลากรทางด้านการแพทย์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ผู้คนเป็นมิตร มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นต้น

161416434537

น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวว่า ในส่วนของ CADT DPU ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่งทางอากาศในอนาคตมาปรับหลักสูตร รวมถึงสร้างองค์ความรู้ผ่านการอบรม ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย IATA มองว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รูปแบบการขนส่งทางอากาศและการให้บริการบนเครื่องบินจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

สำหรับสาขาการเรียนของ CADT มี 2 สาขาได้แก่ สาขาธุรกิจการบิน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการในท่าอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงพนักงานบริการภาคพื้น ซึ่งจะเน้นการให้บริการเป็นหลัก ส่วนสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เป็นสาขาที่นักศึกษาตั้งใจมาเรียน เพื่อทำอาชีพพนักงานอำนวยการบิน ซึ่งเป็นอาชีพที่มี License สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้ หรือจะไปศึกษาต่อยอดประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือนักบินได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หลักสูตรของ CADT ยังสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมนี้ยังผนวกไปด้วยการใช้หลักการของ Competencis มาประยุกต์ใช้ในการเรียนที่ใช้ได้ผลในธุรกิจสายการบินมากว่า 20 ปี ประกอบด้วย 1. Knowledge (K) องค์ความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎี 2. Skill (S) ทักษะที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติและประสบการณ์ และ 3. Attitude (A) ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

161416434297

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามนักศึกษาที่จบไปรุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 พบว่าส่วนใหญ่ไปทำธุรกิจส่วนตัวและมีบางส่วนทำงานอยู่ในท่าอากาศยาน ซึ่งถือว่านักศึกษาปรับตัวได้ดีต่อสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ในส่วนของนักศึกษาหลายคนยังรอโอกาสในการทำงานในสายการบินหลังสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

น.ต.ดร.วัฒนาฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น มธบ.ยังมีสถาบันการบิน (DPU Aviation Academy) หรือ DAA ซึ่งเป็นศูนย์อบรมทางด้านการบินแบบครบวงจรสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ให้กับบุคลากรการบินที่รองาน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเกี่ยวกับสายธุรกิจการบิน ทั้งนี้ อยากให้ CADT DPU เป็นศูนย์รวมทุกอย่างด้านธุรกิจการบิน หรือOne Stop Service เพราะเชื่อมั่นว่าเราคืออันดับ 1 ของประเทศ โดยมีความพร้อมด้านการบินด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ฝึกปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องบินจริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มาจากสายงานการบิน

161416434411

รวมถึง มีหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) ที่ทันสมัยและเหมือนขับเครื่องบินจริง และ CADT ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่สถาบันที่ได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) TPQI หรือ สคช.ให้จัดทดสอบนักศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้วิชาชีพด้านสาขาการต้อนรับบนเครื่องบิน และที่สำคัญคือเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับการรับรองจาก IATA โดยเริ่มจัดอบรมตั้งแต่ปี 2559 ใน 4 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 2. หลักสูตรการปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน 3. หลักสูตรด้านนิรภัยการบิน 4. หลักสูตรการสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน

เนื่องจาก CADT DPU เป็น One Stop Service ที่จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการบินอันดับ 1 ของประเทศ ทางวิทยาลัยจึงได้เตรียมหลักสูตรอบรมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการบินที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนจบจาก CADT DPU ในโครงการ CADT ++ (CADT พลัส พลัส) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความพร้อมสู่สายงานด้านการบิน+Plus ที่ 1 : โครงการสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) และ +Plus ที่ 2 : ใบประกาศนียบัตรจาก IATA Training

161416434346

เวลานี้นักเรียนและผู้ปกครองอาจขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเรียนด้านการบิน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพทางด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ผมเชื่อว่าการเดินทางทางอากาศจะกลับมาเป็นที่นิยมเหมือนเดิมเนื่องจากในห่วงโซ่ธุรกิจ ต้องมีการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ มีการท่องเที่ยวรวมถึงการทูตต่างๆ ที่สำคัญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ทั่วโลกเตรียมตัวตั้งรับได้ดีขึ้น ยิ่งเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันเกิดขึ้น โควิด-19 ก็จะกลายเป็นตำนานเหมือนโรคติดต่ออื่นๆที่เกิดขึ้นในอดีตน.ต.ดร.วัฒนาฯ กล่าว

โดยปีนี้มีโครงการให้ทุนสร้างฝันเด็กการบิน ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง โดยทุนมีมูลค่ารวมกว่า 65,000 บาท (รวม iPad + Apple Pencil) ที่นักศึกษาจะได้รับเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษายุคใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://cadt.dpu.ac.th/ หรือแอดไลน์ @dekdpu สอบถาม โทร.02-588-6060 ต่อ 100 , 092-549-8992

161416434236