กทม. เข้มมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในโรงเรียน

กทม. เข้มมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในโรงเรียน

กทม. ดำเนินการเข้มมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในโรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสัญญานไฟแสดงคุณภาพอากาศ กำชับทำความสะอาด งดกิจกรรมการเผา กิจกรรมกลางแจ้ง ติดตั้งแผ่นกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศและพัดลม ศูนย์เด็กอ่อน 292 ศูนย์ใน 45 เขต

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง การป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองที่อาจก่อให้เกิดต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้กำชับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน ให้ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเข้มข้น รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัย ได้แก่ จัดทำม่านละอองน้ำบริเวณอาคารเรียน เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM2.5 จัดให้มี Safe Zone เช่น ห้องเด็กเล็ก ห้องสมุด ห้องประชุม ให้เป็นสถานที่ปราศจากฝุ่นละออง

รวมถึงเพิ่มพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือสัญญาณไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน สำหรับการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองภายในโรงเรียน ได้กำชับให้ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองอยู่เสมอ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น การกำจัดขยะด้วยการเผา การจำหน่ายอาหารประเภทปิ้งย่างบริเวณรอบโรงเรียน งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลางแจ้งในวันที่สภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

160844375763

ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในวิชาเรียน จัดทำแผนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำหนดบริเวณรับส่งนักเรียนให้เหมาะสม เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ กรณีพบฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ให้สถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประกาศหยุดการเรียนการสอนโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา


ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาสังคม ได้มอบแผ่นกรองอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ฯ ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต สำหรับติดตั้งในเครื่องปรับอากาศและพัดลม เพื่อป้องกันและดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในห้องเรียน กว่า 1,000 ห้อง ทั้งนี้ ได้ติดตั้งในศูนย์ฯ ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว