ทส. จัดคาราวานสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ

ทส. จัดคาราวานสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ

ทส.) ร่วมกับ จ.สุพรรณบุรี และเอกชน จัดคาราวานสิ่งแวดล้อม “ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” ณ ปตท. ท่าระหัด (บ่อปลา) สุพรรณบุรี ขยายโครงการมือวิเศษxวน บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ฟรี ให้คำปรึกษาด้านมลพิษ ให้ความรู้เรื่องขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งด้านมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นปัญหาใกล้ตัวเราทุกคน ทุกคนทุกกลุ่มล้วนได้รับผลกระทบ การแก้ไขปัญหาต้องร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมคาราวานสิ่งแวดล้อม “ทส.ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” จะเป็นเวทีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไร้มลพิษโดยเริ่มต้นจากที่บ้านตนเอง

เริ่มจากในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี การนำรถจักรยานยนต์มาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพ ตรวจวัดมลพิษ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลดการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 การให้ความร่วมมือในการไม่เผาวัสดุทางการเกษตร การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน การคัดแยกขยะ การลด เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่นำองค์ความรู้มาใช้ร่วมกันเพื่อจัดการปัญหามลพิษให้แก่ประเทศโดยเริ่มมาจากที่ตัวเรา

160827720418

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กิจกรรมคาราวานสิ่งแวดล้อม “ทส. ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” (17 ธันวาคม 2563) มีความสำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ด้านขยะมูลฝอย น้ำเสีย
ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศและเสียง รับข้อร้องเรียนด้านมลพิษพร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการตรวจวัดมลพิษรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ทั้งฮอนด้า และยามาฮ่า รวม 216 คัน กิจกรรมขยะแลกไข่ การรับมอบถังรับขยะ (โครงการมือวิเศษ x วน) จากกลุ่ม PPP Plastics และมอบให้กับภาคีเครือข่าย 10 แห่ง

160827720568

รับมอบถังสำรองน้ำจาก บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด เพื่อมอบให้ 9 โรงเรียน และภาคเอกชนจากกองทุนบ่อปลาและกองทุนห้องน้ำเพื่อการกุศล โดยสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ท่าระหัด (บ่อปลา) ร่วมมอบทุนเพื่อสังคม เช่นรถเข็นวีลแชร์ 50 คัน ทุนเพื่อโรงเรียนเด็กพิเศษ ช่วยเหลือกาชาด และทุนเพื่อการศึกษา มูลค่ารวม 910,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถานศึกษา ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสุข ความยั่งยืนให้กับประชาชนและชุมชน