เปิด“พื้นที่สุขภาวะ” ปรับพฤติกรรมรับชีวิตวิถีใหม่

เปิด“พื้นที่สุขภาวะ” ปรับพฤติกรรมรับชีวิตวิถีใหม่

สสส.-มูลนิธิสังคมสุขใจ ชู ขับเคลื่อนอาหารอินทรีย์ สร้าง “พื้นที่สุขภาวะ” ปรับพฤติกรรมรับชีวิตวิถีใหม่ สร้างสมดุลชีวิต เพิ่มภูมิคุ้มกัน 4 มิติ ป้องกันโควิด-19 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เจาะระบบ PGS ปรับพื้นที่เกษตรยั่งยืนทั่วทุกภาค

ที่ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจสวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ สามพรานโมเดล สวนสามพราน จ.นครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 เราปรับ...โลกเปลี่ยน ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ ชีวิตที่สมดุลและสุขภาพดี

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ทิศทางการสร้าง “พื้นที่สุขภาวะ” มีเป้าหมายจุดประกายและสานพลังให้คนไทยรักสุขภาพมากขึ้น ด้วยการใส่ใจบริโภคอาหารอินทรีย์ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม รวมถึงกระตุ้นส่งเสริมให้คนบริโภค “อาหารเพื่อสุขภาวะ” เพราะการกินอาหารที่ปลอดภัย จะเชื่อมโยงไปถึงระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม สู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

160783082116

“งานสังคมสุขใจ เน้นสร้างคุณค่าวิถีอินทรีย์ ให้ทุกคนพึ่งพาตัวเองแบบองค์รวม และสร้างแงกระเพื่อมให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs สิ่งสำคัญทุกคนต้องมีองค์ความรู้เรื่องอาหารเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย สสส. ยินดีอย่ายิ่งที่จะส่งเสริมพื้นที่สังคมอินทรีย์ สร้างผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ขยายการผลิตอาหารสู่ไลฟ์สไตล์วิถีอินทรีย์  จุดประกายให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจ และนำโมเดลสามพรานโมเดลไปใช้ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว  

160783083752

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   สมาชิกวุฒิสภา ประธานพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ช่วงโควิด-19 แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เราปรับ...โลกเปลี่ยน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะการปรับตัวที่เริ่มจากตัวเรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง อาจจะดูเหมือนง่าย แต่ความจริงต้องอาศัยแรงบันดาลใจ เรียนรู้  ฝึกฝน สร้างสังคมกัลยาณมิตรหนุนเสริมซึ่งกันและกันให้เป้าหมายสำเร็จ งานสังคมสุขใจปีนี้มี “คน” ทำหน้าที่เชื่อมประสานเป็นห่วงโซ่ ในรูปแบบเกษตรกรอินทรีย์ทั่วทุกภาค ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ที่เป็นปัจจัย 4 สำคัญ ที่ทุกคนต้องเลือกบริโภคให้ปลอดภัย และพึ่งพาตัวเองได้

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า เกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล และจากเครือข่ายในระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) ที่เป็นสมาชิกอยู่ทุกภาคของประเท กว่า 300 ราย พร้อมให้ความรู้กระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ธันวาคม รวมถึงจะเปิดตัวสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย(TOCA: Thai Organic Consumer Association)ครั้งแรกในประเทศไทย คนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เชื่อมโยง เกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้มารู้จักกัน พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกและจัดกิจกรรมให้ความรู้ตลอดงาน  

160783085626

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สถานการณ์โควิด- 19  ทำให้เรื่องเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย ได้รับความสนใจมากปัจจุบันพื้นที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ทำให้มีเกษตรกรอินทรีย์และศูนย์การเรียนรู้เกิดขึ้นหลายแห่ง โดยเฉพาะในเครือข่ายสามพรานโมเดลที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อาหารเพื่อสุขภาวะสร้างความยั่งยืน ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี พึ่งพาตนเอง และมีภูมิคุ้มกัน  ทางจังหวัดจึงอยากส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดและที่อยู่ใกล้เคียงมางานสังคมสุขใจ เพื่อเรียนรู้และนำไปปรับใช้ รวมถึงเป็นทางเลือกในการเริ่มทำอาชีพใหม่ ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี