ขยายนวัตกรรม “พื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะ”

ขยายนวัตกรรม “พื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะ”

“ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” สสส. สานพลัง 4 ศูนย์วิทย์ฯ ขยายนวัตกรรม “พื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะ” รวม 18 แห่ง เต็ม 13 เขตบริการสุขภาพ ทั่วไทย ช่วยประชาชนกว่า 3 ล้าน เข้าถึงประสบการณ์เรียนรู้ ปรับพฤติกรรมสร้างสุขภาพดี

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย นาง เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และผู้บริหารจากพันธมิตรเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เข้าร่วม

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ตอกย้ำแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่สังคมไทย โดยเฉพาะการดำเนินงานสานพลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมผ่านนวัตกรรมความคิดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยยุทธศาสตร์ไตรพลัง โดยบูรณาการความรู้จากองค์กรด้านสุขภาพ การศึกษา และการบริการสังคม เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเป็นฐาน และเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนเปิดพื้นที่เป็น “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ด้วยการทำงานเชิงรุกส่งความรู้สู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ผ่านมาได้ขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะไปสู่ผู้รับประโยชน์ กว่า 3,000,000 คน โดยร้อยละ 90 เกิดความเข้าใจและเข้าถึงแนวคิด ทั้งทางด้านพฤติกรรม วิถีชีวิต รวมถึงสังคมและสภาพแวดล้อม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

160638010733

“ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคเป็นสะพานเชื่อมร้อยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้มาร่วมสร้างการเรียนรู้และต่อยอดการทำงานร่วมกัน เกิดการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนในทุกระดับ เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Chang Agent ในรูปแบบ "นักสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ" ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้อย่างทันสถานการณ์ในทุกรูปแบบแล้วกว่า 1,000 คน อาทิ กิจรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาวะ ในช่วงสถานการณ์โควิดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์” ดร.สุปรีดา กล่าว

นางเบญจมาภรณ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้แนวคิด จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ด้วยความมุ่งหวังเพื่อขยายผลการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ สุขภาวะในรูปแบบพื้นที่เรียนรู้แบบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ที่ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ สู่ประชาชนในภูมิภาค แต่การสร้างเสริมสุขภาพไม่สามารถใช้รูปแบบและกระบวนการเพียงรูปแบบเดียวเพื่อตอบสนองประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ต่างมีบริบทแวดล้อม ความต้องการ และปัญหาสุขภาวะที่แตกต่างกัน

160638014339

นำมาสู่แนวคิดการหาพันธมิตรเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มาผนึกกำลังร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมลงแรงและแบ่งปันทรัพยากร สู่การสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่เหมาะสม ให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ขยายผลต่อเนื่องรวม 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 1 แห่ง ห้องสมุดสังกัด อปท. 4 แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 9 แห่ง ในครั้งนี้ขยายพื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะเป็น 18 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุม 13 เขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน

การพัฒนาและการขยายผล “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ถือเป็นการส่ง “สัญญาณสุขภาวะ” ที่ต่อเนื่องสู่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายของสถานการณ์สุขภาพและโรคระบาดที่อาจอยู่คู่สังคมโลกไปอีกยาวนาน การเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความเข้าใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นการสร้างรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เมื่อทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถดูแลและปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น ก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้ดีในทุกสถานการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมสุขภาวะ ที่สามารถส่งต่อ และขยายผลสู่สังคมวงกว้างได้

160638017269

สำหรับภายในงานยังมีพิธีมอบนิทรรศการยืมคืน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง : รัก(เรา)ไร้ควัน เหล้าอยากเล่า Sex วัยรุ่นเลือกได้ และ Food & Fit สร้างชีวิตให้ Strong สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-343-1500 Line ID : thaihealth_center www.facebook.com/thaihealthcenter.org เปิดบริการจันทร์-เสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์