มธบ.ชู DPU Core 4 หลักสูตรแกนหลัก เพิ่มทุกทักษะด้านธุรกิจ

มธบ.ชู DPU Core 4 หลักสูตรแกนหลัก เพิ่มทุกทักษะด้านธุรกิจ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดปฐมนิเทศออนไลน์ครั้งแรก ตั้งชื่อนศ.ใหม่ รุ่น “สู้โควิด” ชู DPU Core 4 หลักสูตรแกนหลัก เพิ่มทุกทักษะด้านธุรกิจให้กับ นศ. ย้ำปั้นบัณฑิตมีความพร้อมสู่ธุรกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่

"ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)" กล่าวในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ผ่านช่องทาง Facebook Live ในเพจของมหาวิทยาลัยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ DPU เปิดปฐมนิเทศผ่านช่องทางออนไลน์ครั้งแรก วิกฤติในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเรียนรู้และนำบทเรียนมาปรับใช้เพื่อให้อยู่รอด ถือโอกาสนี้ตั้งชื่อรุ่นให้นักศึกษาเป็น รุ่น “สู้โควิด”

สำหรับ DPU ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกๆ ของไทย ก่อตั้งโดยอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้งที่มีปณิธานต้องการสร้างบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงกลายเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” ด้วยความเชื่อว่าประเทศไทยจะเข้มแข็งและมั่งคั่งได้เศรษฐกิจจะต้องดี ผู้บริหารสถาบันทุกรุ่นจึงยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัญญานี้เรื่อยมา

อย่างไรก็ตาม แม้มหาวิทยาลัยจะมีหลากหลายสาขาแต่ภาพที่ต้องการมากที่สุด คือ นักศึกษาได้แนวคิดเชิงผู้ประกอบการหรือทักษะผู้ประกอบการ ที่สามารถนำมาสร้างธุรกิจหรือเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้

159368374560"ดาริกา" กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังคงยึดถือ วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันหลักที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจยุคใหม่และบูรณาการประชาคมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ( DPU will be a Major Driver Force in New Business Transformation and AEC+China Integration )

โดยพร้อมเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ การร่วมบูรณาการกับประชาคมอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย จะเห็นกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ สันทนาการ รวมถึงงานวิจัย ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้

นอกจากนี้ DPU ยังมีหลักสูตรแกนหลักที่สำคัญ ในการเพิ่มทุกทักษะด้านธุรกิจรวมทั้งด้านอื่นๆ ให้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมในหลากหลายอาชีพในยุคหลังโควิด-19 คือ หลักสูตร DPU Core ซึ่งมี 4 Module ได้แก่ 1. Creativity for New Economy ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่

159368374658

2. Innovation Technology for Modern Lifestyle นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ 3. Data Analytics for Business Opportunities การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ และ 4. Entrepreneurship in Digital Era ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล

ทุกสาขาที่นักศึกษาสนใจสามารถนำทักษะเชิงผู้ประกอบการไปควบรวม เพื่อสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ เพราะฉะนั้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการจึงสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะยุคที่ต้องปรับตัวใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ต้องอาศัยธุรกิจรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจของโลก