ส่องปฏิทินเงินอุดหนุน 'เด็กแรกเกิด' เข้าวันไหน? จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ส่องปฏิทินเงินอุดหนุน 'เด็กแรกเกิด' เข้าวันไหน? จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ส่องปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุน "เด็กแรกเกิด" เข้าวันไหน? พร้อมเปิดคุณสมบัติใครบ้างที่จะได้เงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาทบ้าง?

เมื่อปี 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีความเสี่ยงยากจน โดยให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

โดยเริ่มแรกกลุ่มเป้าหมายคือเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 โดยจะได้รับเงินอุดหนุนรายละ 400 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ต่อมามติ ครม.ได้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพิ่มวงเงินให้เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน และปัจจุบันได้ขยายอายุเด็กไปจนถึง 6 ปี และขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้เป็นมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 

ด้าน "วิลาวรรณ พยาน้อย" รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนี้ และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามข้อมูลที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ส่งมายังกรมบัญชีกลาง

โดยปีงบประมาณ 2563 กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังนี้

  • มกราคม 2563 โอนเงินวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
  • กุมภาพันธ์ 2563 โอนเงินวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
  • มีนาคม 2563 โอนเงินวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2563
  • เมษายน 2563 โอนเงินวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
  • พฤษภาคม 2563 โอนเงินวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
  • มิถุนายน 2563 โอนเงินวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
  • กรกฎาคม 2563 โอนเงินวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
  • สิงหาคม 2563 โอนเงินวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
  • กันยายน 2563 โอนเงินวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ทั้งนี้การจ่ายเงินนั้น จะโอนตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินซึ่งได้แจ้งไว้กับหน่วยงานที่ลงทะเบียน

159308607279

ตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ปี 

โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน แยกเป็น 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิด ได้แก่ มีสัญชาติไทย ซึ่งพ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คุณสมบัติผู้ปกครอง คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยพ่อแม่จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง หากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตต่างๆ หากอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล

เมื่อลงทะเบียนและผ่านกระบวนการต่างๆ แล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th โดยต้องระบุข้อมูล 2 ส่วน คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และเลขบัตรประจำตัวของเด็กแรกเกิด ก็จะขึ้นข้อมูลว่าได้รับเงินหรือไม่ได้ 

159308662242

ที่มา : CGDthailandbangkokbiznewscsg.dcy