ตรวจสอบสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร ก่อนรับเงิน 15,000 บาท

ตรวจสอบสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร ก่อนรับเงิน 15,000 บาท

ตรวจสอบสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร เช็กเงื่อนไขก่อนรับเงิน 15,000 บาท

กรณีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะมีการจ่ายเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 15,000 บาท ให้เกษตรกร 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น

"ตรวจสอบสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร" การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีดังนี้

 • เกษตรกรรายใหม่ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • เกษตรกรรายเดิม ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
 • ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอแจ้งยกเลิกการเป็นเกษตรกร

หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 1. ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์
 2. กรณีเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ ดังนี้
  • การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
  • การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
  • การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
  • การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
 3. กรณี จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

158918999312

ทั้งนี้ วิธีการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้

1. แอด Line Official กรมปศุสัตว์ @dldthailand หรือ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. คลิก "ตรวจสอบข้อมูล"

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์