ร.ร.เซนต์คาเบรียล ประกาศลดค่าเทอม ช่วยแบ่งเบาจ่ายใช้จ่ายผู้ปกครอง

ร.ร.เซนต์คาเบรียล ประกาศลดค่าเทอม ช่วยแบ่งเบาจ่ายใช้จ่ายผู้ปกครอง

ร.ร.เซนต์คาเบรียล ประกาศลดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 30% เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 ทางเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (Saint Gabriel's College) ได้ประกาศ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 30% เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Coronavirus Disease 2019) COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อไวรัส(COVID-19)เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรณีดังกล่าวทำให้ทางรัฐบาลได้ ออกประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ได้มีการปิดสถานที่เกือบ ทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วกัน เช่น มีการเลิกจ้างพนักงาน ลดเงินเดือนพนักงาน ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ประชาชนมากมายขาดรายได้ ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบมา อย่างต่อเนื่องตามที่ทราบอยู่แล้วนั้น

จากข้างต้นที่กล่าวมานั้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ อาจจะมีผลกระทบกับท่านผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินการจัดมาตรการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอันมีผลมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(Coronavirus Disease 2019 COVID-19) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เมื่อคราว ประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 10 เมษายน 2563 จึงประกาศลดค่าธรรมเนียมการเรียนทุก ระดับชั้น 30% (ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น)ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 รวมถึงนักเรียนใหม่ทุกคนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563

อนึ่ง กรณีที่ผู้ปกครองได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนไปแล้ว ให้ผู้ปกครองติดต่อรับเงินคืน ส่วนลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ ฝ่ายการเงินของโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕รอนเซนต์คา

ในภาพอาจจะมี ข้อความ