กันลืม! ‘Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร’ ช่องทาง รับเงินเยียวยา ‘โควิด-19’

กันลืม! ‘Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร’ ช่องทาง รับเงินเยียวยา ‘โควิด-19’

ทบทวน 6 ขั้นตอน “Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร” ผ่านแอพลิเคชั่นรับเงินเยียวยา “โควิด-19” กระทรวงเกษตรย้ำ ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม-รายเดิมเท่านั้น

การเตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 15,000 บาทให้กับครอบครัวเกษตรกรกว่า 9 ล้านครัวเรือนนั้น จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

โดยหลักสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนั้น จะต้องเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ซึ่งตัวเกษตรกรเองสามารถปรับปรุงข้อมูล หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับเงินเยียวยา 15,000 บาทผ่าน Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภทคือ

158779418561

1. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

2. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ / แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

3. การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ

4. การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

158779420471

สำหรับ เกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน สามารถทำได้ ดังนี้

  • ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • คลิกคำว่า "ค้นหา" จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook สำหรับเกษตรกรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง IOS และ Android

2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก

3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

6. กดบันทึก

ปัจจุบัน จำนวนเกษตรกรผู้เข้ามาใช้ Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนกว่า 6 ล้านครัวเรือน

158779423176