เช็ครายชื่อ! 52 มหาวิทยาลัย 'ลดค่าเทอม' แบ่งเบาภาระ ฝ่า 'โควิด-19'

เช็ครายชื่อ! 52 มหาวิทยาลัย 'ลดค่าเทอม' แบ่งเบาภาระ ฝ่า 'โควิด-19'

“สุวิทย์” สั่ง 52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอมช่วยนักศึกษาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ "โควิด-19" เริ่มเทอมแรกของปี 2563 ขณะที่ 3 ทปอ.หนุนชี้นักศึกษาเป็นเหมือนคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือ ลดค่าเทอม 10-15%

วันนี้ (13 เม.ย.2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้ออกประกาศกระทรวงฯ ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.ให้ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ

โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้หรือปีการศึกษาแรกของปี 2563 เป็นกรณีพิเศษพร้อมให้ออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือนักศึกษา

ล่าสุด มี 52 มหาวิทยาลัย ดำเนินการตามนโยบาย อว.ในการพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ด้วยการลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา 

อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือ 9 ส.ค.นี้ รวมทั้งจัดตั้งกองทุน สนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุนรวม 15 ล้านบาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คืนเงินค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่อนผันระยะเวลาการชำระและแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงานและทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทั้งให้ยืมและให้เปล่าเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คืนเงินค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่อนผันระยะเวลาชำระและลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่อนพันระยะเวลาการชำระและตั้งกองทุนช่วยนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน​​

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่อนพันระยะเวลาการชำระเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ที่ให้แบ่งจ่ายและคืนค่าชำระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งการชำระการจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผ่อนผันระยะเวลาการชำระ คืนเงินค่าเช่าหอพักและค่าน้ำประปา 2 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ลดค่าเทอม 20% มหาวิทยาลัยศรีปทุมลด 25% มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้ เป็นต้น

“หลายๆมหาวิทยาลัยได้พยายามปรับตัวและมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปในหลายๆด้าน ขณะที่การลดค่าเทอมจะมีแนวทางในการลดค่าเทอมออกมาในเร็วๆ นี้” ดร.สุวิทย์ กล่าว

ด้าน ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.พร้อมให้การสนับสนุนนโยบาย อว.

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะด้วยมหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. 34 แห่ง ที่มีศักยภาพในการรองรับแตกต่างกัน ทำให้ต้องมีการพูดคุยเพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน แต่เป้าหมายคือการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาที่เป็นเหมือนคนในครอบครัว เป็นคนที่เราต้องช่วยเหลือ แต่จะช่วยเหลือในรูปแบบใด เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ประโยชน์ และมหาวิทยาลัยอยู่ได้ ต้องมองทุกอย่างอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ ที่ลาดกระบัง ได้มีการศึกษาเรื่องการลดค่าเทอมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว โดยต้องเจาะรายละเอียดทุกหลักสูตร ว่าหลักสูตรใดลดค่าเทอมได้ หรือหลักสูตรใดไม่สามารถลดค่าเทอม ซึ่งขณะนี้ที่ประชุม ทปอ. กำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้ได้แนวทางความช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุดออกมา

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า แต่ละมหาวิทยาลัยมีแนวทางที่จะช่วยนักศึกษาอยู่แล้ว เพราะนี่คือลูกหลานของเรา แต่จะช่วยมากน้อยก็ต้องดูตัวเราเองเหมือนกัน อย่างไรก็ตามพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฎมีการเก็บค่าเรียนที่ถูกอยู่แล้ว ทำให้มีความช่วยเหลือที่ต่างกัน บางสถาบันอาจลดค่าเทอม หรือสถาบันอาจรับผิดชอบค่าอินเทอร์เน็ตให้ เป็นต้น

ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า เบื้องต้นจะมีการลดค่าเทอม ราว 10-15% และมีมาตรการอื่นที่จะช่วยนักศึกษา เช่น ให้เด็กทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้

สำหรับ 52 มหาวิทยาลัย ที่มีนโยบายลดค่าเทอมช่วยนักศึกษา ประกอบด้วย 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยมหิดล 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร 8. มหาวิทยาลัยบูรพา 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17. มหาวิทยาลัยนเรศวร 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19.มหาวิทยาลัยพะเยา 20. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 21. มหาวิทยาลัยทักษิณ 22.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

24. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 25. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 27. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 29. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 30. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 31. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 45. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 46. มหาวิทยาลัยพายัพ 47. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 48.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 49.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 50.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 51.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 52.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย