กกจ.สั่งเฝ้าระวัง 'แรงงาน' กลับจากประเทศเสี่ยง 14 วัน

กกจ.สั่งเฝ้าระวัง 'แรงงาน' กลับจากประเทศเสี่ยง 14 วัน

กรมการจัดหางาน ห่วงใยแรงงานต่างด้าว ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้าง สถานประกอบกิจการ จากโควิด-19 แจ้งนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 14 วัน แต่ต้องเข้าศูนย์ฯ OSS ยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ และลงนัดหมายใหม่

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดนัดหมายต้องพาแรงงานต่างด้าวไปขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เข้าดำเนินการภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service : OSS) ในระหว่างการเฝ้าระวังอาการตนเอง 14 วัน เพราะเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาด ได้แก่ จีน (รวม ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ นั้น สามารถขอยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ และลงนัดหมายใหม่ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน