จุฬาฯ ออกประกาศ เฝ้าระวัง 'ไวรัสโคโรน่า' ระบาด

จุฬาฯ ออกประกาศ เฝ้าระวัง 'ไวรัสโคโรน่า' ระบาด

จุฬาฯ ออกประกาศ ให้นิสิตหรือบุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหยุดเรียน-หยุดงาน 14 วัน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาด

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาด ระบุว่า

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน นิสิต และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 77 และมาตรา 86 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..2555 และข้อ 10 วรรคสอง แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ..2551 จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้นิสิตหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีอาการใด หยุดเรียนหรือหยุดงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นเวลา

2. ให้นิสิตหรือบุคลากรตามข้อ 1 แจ้งส่วนงานต้นสังกัดของตนทราบในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

158014235966