กรมอนามัย เร่งส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงสมส่วน มี EQ ดี

กรมอนามัย เร่งส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงสมส่วน มี EQ ดี

กรมอนามัย ตอบรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งเสริมโภชนาการสร้างเด็กไทยสูงดีสมส่วน ไอคิวเกิน 100 และ อีคิว ที่ดีขึ้นในอนาคต

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด มีเป้าหมายสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตสูงดีสมส่วนเต็มศักยภาพ และมีทักษะด้านความฉลาดทางสติปัญญาหรือ IQ เกิน 100

โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 2562 ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ 10.6 ซึ่งดีขึ้นจากเดิมแต่ที่ยังคงเป็นปัญหาคือภาวะอ้วนพบ ร้อยละ 9.1 กล่าวได้ว่า 1 ใน 10 ของเด็กปฐมวัยไทยมีภาวะอ้วน และเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนพบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ยดีขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ที่เป็นปัญหาคือภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.1 กรมอนามัยจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตใน 10 จังหวัด กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กพร้อมแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กผ่านการสร้างความมีส่วนร่วมของพื้นที่ด้วยโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอด และหลังการคลอดต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยครูผู้ดูแลเด็กพ่อแม่ผู้ปกครอง และด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัยรวมถึงเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาจะมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัยภายใต้การกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานผลทุก 3 เดือน