ทักทายความตายดี เวทีสร้างสุขที่ปลายทาง ปี2

ทักทายความตายดี เวทีสร้างสุขที่ปลายทาง ปี2

แวะมาทักทายความตาย(ดี) เวที ‘สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2’ วันที่ 1-2 พ.ย. นี้

งาน “สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2” วันที่ 1-2 พ.ย.นี้ เปิดโลกทัศน์ปรับความคิดเรื่องการ “ตายดี” ยุคโรคร้ายคุกคามและสังคมสูงวัย พบวิทยากรมากมาย พร้อมนักเขียนและศิลปินดัง กิจกรรม Workshop สมุดเบาใจ เขียนหนังสือแสดงเจตนาเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง 

สังคมไทยกำลังเผชิญแนวโน้มโรคร้ายแรงคุกคามชีวิต ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ฯลฯ ขณะเดียวกันยังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้น

แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะยื้อชีวิตให้ยืนยาว แต่ก็ต้องแลกมาด้วยสายระโยงระยาง เครื่องปั๊มหัวใจ นำไปสู่ความทุกข์ทรมานทางร่างกายของผู้ป่วย เช่นเดียวกับครอบครัวก็ทุกข์ทางจิตใจ และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูง

คณะทำงานสร้างสุขที่ปลายทางฯ มุ่งขับเคลื่อนสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของสุขภาวะในระยะสุดท้ายหรือ “การตายดี” ภายใต้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบดูแลแบบประคับประคอง ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตก่อนจากไปอย่างสงบมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดยล่าสุด ได้เตรียมการจัดกิจกรรม “สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชีวิตให้ความรู้ สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง (Right to self-determination) เรื่องการตายอย่างสงบตามธรรมชาติ ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และการทำหนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย (Living Will)

“ไฮไลต์” ที่น่าสนใจของเวทีสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2561  เริ่มด้วยภาพยนตร์สั้น “ความสุขครั้งสุดท้าย” และปาฐถาพิเศษ “สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน” โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จากนั้นฟังเสวนาดีๆ “การรับมือกับความตายในสังคมยุค 4.0” โดย ศ.นพ.ดร.อิศรางค์  นุชประยูร คลินิกกุมารชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศรันย์ ไมตรีเวช นักเขียนเจ้าของนามปากกา “ดังตฤณ” ร่วมเวิร์กชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต” โดยกลุ่ม Peaceful Death, การจัดกระบวนการสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างสุขที่ปลายทาง  โดย  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พบการเสวนาชัวร์ก่อนแชร์ : Living Will คือการุณยฆาตจริงหรือ?” พบ รศ.นพ. ฉันชาย  สิทธิพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดำเนินรายการโดย .แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การปาฐกถาพิเศษ การเตรียมชีวิตอย่างเป็นสุข โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ และการแสดงดนตรีภาวนา โดย คุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์

กิจกรรม “สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2” จัดโดยคณะทำงานสร้างสุขที่ปลายทาง เป็นความร่วมมือขององค์กรด้านสุขภาพ 11 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา, กลุ่ม Peaceful Death, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงสาธารณสุข, สภาการพยาบาล, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และภาคีเครือข่าย ผู้สนใจร่วมงาน “สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ โทร 085 399 9855 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thailivingwill.inlth และ เฟซบุ๊ก : สุขปลายทาง