แจกเงิน "เกษตรกร" ซับน้ำตาน้ำท่วม เช็กด่วนสูงสุดไร่ละ 4,000 บาท

แจกเงิน "เกษตรกร" ซับน้ำตาน้ำท่วม เช็กด่วนสูงสุดไร่ละ 4,000 บาท

ตรวจสอบให้แล้ว รัฐบาลแจกเงิน "เกษตรกร" ซับน้ำตาน้ำท่วม เช็กด่วนสูงสุดไร่ละ 4,000 บาท กระทรวงเกษตรฯ เร่งสำรวจและฟื้นฟูเยียวยาความเสียหาย

กรณีภัยพิบัติน้ำท่วม พื้นที่พืชสวนนาไร่ทั่วประเทศในขณะนี้ ล่าสุดมาตรการ "แจกเงิน" รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุพายุดีเปรสชันมู่หลานและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรหลายพื้นที่

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ชี้แจงวานนี้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร เร่งสำรวจและฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมเข้าไปสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกรภายหลังน้ำลด เตรียมการแจกพันธุ์พืชและเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เป็นเชื้อราดีไว้กำจัดเชื้อราไม่ดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตรา ดังนี้ 

- ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ 
- พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ 
- ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่ 

ตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว
 
จากรายงานพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ 

1. กำแพงเพชร 
2. เชียงราย 
3. เชียงใหม่ 
4. แม่ฮ่องสอน 
5. แพร่ 
6. พิษณุโลก 
7. เพชรบูรณ์ 
8. พะเยา 
9. น่าน 
10. สุโขทัย 
11. อุตรดิตถ์ 
12. เลย 
13. หนองคาย 
14. อุบลราชธานี 

สำหรับ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 23,182 ราย มีพื้นที่การเกษตรคาดว่า จะเสียหายจำนวน 88,305.25 ไร่ แยกเป็นข้าว 71,695.75 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 14,758.75 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอื่นๆ 1,870.75 ไร่

ที่มาอ้างอิงจาก ทำเนียบรัฐบาล