เปิดสาเหตุทำไมคน "Gen Y" เน้นเป็นโสด ไม่มีลูก มุ่งทำงานมากขึ้น?

เปิดสาเหตุทำไมคน "Gen Y" เน้นเป็นโสด ไม่มีลูก มุ่งทำงานมากขึ้น?

สำนักงานสถิติแห่งชาติเผย คน "Gen Y" (เกิดในปี 2523-2543) มีค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไป ครองตัวเป็น "โสด" ไม่สมรส ไม่มีลูก มุ่งทำงานเพื่อประสบความสำเร็จ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2564

คุณเป็นหนึ่งในนี้ไหม? เมื่อคน "Gen Y" ยุคนี้ เลือกที่จะครองตัวเป็น "โสด" มากกว่าเลือกการแต่งงานสร้างครอบครัว และเป็นกลุ่มประชากรที่ "ไม่อยากมีลูก" มากกว่าในยุคอดีตที่ผ่านมา

ยืนยันจากรายงานผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า "วัยทำงาน" ในกลุ่ม Gen Y ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543 หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 22 - 42 ปี มีค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไป คือ มุ่งทำงานให้ประสบความสำเร็จ ครองตัวเป็นโสด ไม่สมรส และไม่มีลูก มีแนวโน้มสูงขึ้นติดต่อกัน 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ประกอบกับผลสำรวจด้านสถานการณ์อัตราการเกิดของเด็กไทย ที่พบว่าในช่วงเวลาย้อนหลัง 10 ปี มีแนวโน้มเด็กเกิดลดลง กล่าวคือ ในช่วงปี 2555 - 2564 มีอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงไปเรื่อยๆ จากระดับการเกิดมากว่า 8 คนต่อประชากร 100,000 คน เหลือเพียงไม่ถึง 6 คนต่อประชากร 100,000 คน สะท้อนชัดเจนว่าคนไทยไม่อยากมีลูก

หากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะส่งผลระยะยาวต่อสภาพเศรษฐกิจไทย นั่นคือนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากคน "วัยทำงาน" ลดน้อยลงจนไม่เพียงพอในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของ GDP ลดลง ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 

เปิดสาเหตุทำไมคน "Gen Y" เน้นเป็นโสด ไม่มีลูก มุ่งทำงานมากขึ้น?

แล้วคน Gen Y เป็นโสดเพิ่มขึ้นแค่ไหน? ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ผลสำรวจระบุไว้ดังนี้ 

ปี 2560 Gen Y ที่โสดและมีงานทำ คิดเป็น 39.1%
ปี 2561 Gen Y ที่โสดและมีงานทำ คิดเป็น 40.2%
ปี 2562 Gen Y ที่โสดและมีงานทำ คิดเป็น 41.7%
ปี 2563 Gen Y ที่โสดและมีงานทำ คิดเป็น 43.1%
ปี 2564 Gen Y ที่โสดและมีงานทำ คิดเป็น 44.5%

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสำรวจจากกลุ่มผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี) ที่พบอีกด้วยว่า คนไทยแต่งงานช้าลงโดยได้จากช่วงอายุจากเดิมราว 24 ปีใน 2533 มาเป็น 28 ปี ในปี 2553 และประมาณการณ์ว่า ปัจจุบันในช่วงปี 2564-2565 อายุเฉลี่ยของผู้หญิงที่ตัดสินใจแต่งงานจะมากขึ้นอีก

สถิติผลสำรวจพบว่าผู้หญิงอยากอยู่เป็นโสดมากขึ้น ตัวเลขในปี 2561  ครัวเรือนไทยประเภทคนโสด อยู่คนเดียวสูงขึ้นจาก 20.1% ในปี 2561 เพิ่มเป็น 22.3% ในปี 2562 และ 21.4% ในปี 2563 

เปิดสาเหตุทำไมคน "Gen Y" เน้นเป็นโสด ไม่มีลูก มุ่งทำงานมากขึ้น?

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยไม่อยากมีลูก คือ สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย, ค่าครองชีพที่สูงขึ้น, ค่าแรงขั้นต่ำไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น, ผู้คนคิดว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพ

ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีเป้าหมายชีวิตมุ่งไปในการทำงานเพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าสิ่งอื่น ดังนั้น คนรุ่นใหม่จึงตระหนักและชะลอเรื่องการสร้างครอบครัวมากขึ้น และตัดสินใจไม่อยากมีลูก เนื่องจากกังวลเรื่องรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน

โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก มีผลสำรวจชี้ว่าผู้ปกครองต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 - 2,000,000 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละครอบครัว) ขณะที่เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 26,000 บาทต่อเดือน ส่วนข้อมูลรายได้ต่อครัวเรือนล่าสุด ณ ปี 2564 (6 เดือนแรก) อยู่ที่ 28,454 บาทต่อเดือน

-----------------------------------------

อ้างอิง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ