ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัว 'ตู้หนังสือ Knowledge board'

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัว 'ตู้หนังสือ Knowledge board'

เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชน จึงได้มีการคิดค้นตู้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์นี้ขึ้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีปรัชญาว่า ‘เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต Be Excellent for Lives’ และมีปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

ล่าสุด คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฎิรูปประเทศ ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานเปิดตัว

ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ศูนย์เรียนรู้ online Library เพื่อกระจายความรู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางเข้าถึงการอ่านแก่เยาวชนและประชาชนทุกคน

เน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัว 'ตู้หนังสือ Knowledge board'

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ กล่าวว่า หนังสือสำหรับเด็กมีผลต่อเด็กมาก

“ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) และ United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) ระบุว่า

จำนวนหนังสือสำหรับเด็กที่มีในบ้านมีความสัมพันธ์กับฐานะของครัวเรือน ซึ่งควรมีการกระจายการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ในทุกพื้นที่

ดังนั้น แผนปฏิรูปฯ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 เรื่องการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจัดการองค์ความรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัว 'ตู้หนังสือ Knowledge board'

โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับปณิธานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนจึงได้ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

คิดแผนงาน ผลักดันโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน เพื่อกระจายความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โดยหลักการและเป้าหมายในแผน UNESCO Institute for Lifelong Learning มีแนวคิดสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนที่อยู่ห่างไกล ให้ทุกกลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัว 'ตู้หนังสือ Knowledge board'

ในส่วนของการจัดทำและเนื้อหาของตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ในเฟสแรกมีการติดตั้งที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ TK Park

จากนั้นมีการวางแผนจัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนราชการและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชน ให้บริการในจุดที่มีการใช้บริการจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดของพื้นที่

โดยเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ ความรู้เรื่องโรคต่างๆ เป็นต้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัว 'ตู้หนังสือ Knowledge board'

  • ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board)

จะมีการเปิดตัวในงาน Thailand Collaboration for Change การจัดแถลงผลปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม