"ราชกิจจานุเบกษา" สธ. ยกเลิก 7 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย โรคโควิด-19

"ราชกิจจานุเบกษา" สธ. ยกเลิก 7 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย โรคโควิด-19

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิก 7 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี "โรคโควิด-19"

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2565

 

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ท้องที่นอกราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลงและมีความใกล้เคียงกัน ประกอบกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนในราชอาณาจักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนใหญ่ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว

 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศไทยในการเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจจะเข้ามาในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ

 

จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศยกเลิกสาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) , สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) , มาเลเซีย (Malaysia) , ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) , สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

 

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก