ว่อน! "สั่งการด่วนที่สุด" ปลัด สธ. แจ้งสถานพยาบาล เตรียมรับมือ โควิดระบาดระลอกใหม่

ว่อน! "สั่งการด่วนที่สุด" ปลัด สธ. แจ้งสถานพยาบาล เตรียมรับมือ โควิดระบาดระลอกใหม่

เอกสารว่อน! "สั่งการด่วนที่สุด" ปลัด สธ. แจ้งสถานพยาบาล เตรียมรับมือ โควิดระบาดระลอกใหม่

ชมรมแพทย์ชนบท เปิดเอกสารจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต โดยให้เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุ 8 ข้อ ที่กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งสถานพยาบาลเตรียมพร้อมดังนี้

1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

2. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อเพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4. เตรียมพร้อม และซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครองคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ

7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด

8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง

ว่อน! "สั่งการด่วนที่สุด" ปลัด สธ. แจ้งสถานพยาบาล เตรียมรับมือ โควิดระบาดระลอกใหม่